La finele săptămânii, Consiliul Județean își întoarce fața spre turism


• după ce a ratat cu brio Forumul și Bursa Turismului Balnear din Călimănești, legislativul vâlcean are în vedere promovarea turismului

La finele săptămânii, Consiliul Județean se întru­nește pentru ordi­nara pe luna septembrie, cu urmă­torul desfășurător: Aprobarea pro­ce­sului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 august 2016, Aprobarea pro­cesului – verbal al ședinței extra­ordinare a Consiliului Jude­țean Vâlcea din data de 19 sep­tembrie 2016, Informare privind activitatea desfășurată de Preșe­din­tele Consiliului Județean Vâlcea, de la ședința precedentă și până în prezent, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiec­tivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2016, Proiect de hotărâre privind reparti­zarea pe unități administrativ – terito­riale, a unor sume pentru finan­țarea drepturilor copiilor/ele­vilor/tinerilor cu cerințe educațio­nale speciale integrați în învăță­mân­­tul de masă, aprobată prin Ho­tărârea Guvernului nr.423/2016, Proiect de hotărâre privind modifi­ca­rea art.2, pct. 2 din Hotărâ­rea Consiliului Județean Vâlcea nr.162 din 07.10.2005, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind darea în admi­nis­trarea Serviciului Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea a unui spațiu, situat în imobilul „Cen­trul Militar Județean”, din municipiul Râmnicu Vâlcea strada Maior V. Popescu nr.8, care aparține do­me­niului pu­blic al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind comple­tarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.9 din 29 ianuarie 2016, privind actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spațiilor care aparțin domeniului public sau privat al județului, pentru anul 2016, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul „Oltețani – Bălcești”, operatorului de transport rutier, Primăria Comu­nei Laloșu, Proiect de hotărâre privind aprobarea „Pla­nului Local de Acțiune pentru Mediu în județul Vâlcea, pentru perioada 2016- 2019.”, Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și Universitatea „Constantin Brâncoveanu” – Facul­ta­tea de Management, Marketing în Afaceri Econo­mice, Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aproba­rea convenției de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și Memorialul „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind apro­barea convenției de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și Muzeul Județean „Aure­lian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea, Cen­trele de Informare și Promovare Turistică din Orașul Călimănești, Orașul Ocnele Mari și Centrul Na­țio­nal de Informare și Promovare Turistică Horezu, Proiect de hotă­râre privind modificarea și comple­tarea Regulamentului de organi­zare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desem­narea reprezen­tan­tului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centru­lui Național Olimpic de Excelență pentru pregătirea handba­listelor, Proiect de hotărâre privind desem­narea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educa­țio­nală Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan­tului Consiliului Județean Vâlcea în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea repre­zentanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, Proiect de hotă­râre privind desemnarea repre­zen­tanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Șco­lii Profesionale Speciale Bistrița (fostul Liceu Tehnologic Special nr.1 Bistrița).