La APIA, Martie este și luna rentelor viagere


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 1 martie – 31 august (în zilele lucrătoare), rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.
„Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală, respectiv de: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie; procură notarială autentificată/cura­telă/hotă­râre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional).
În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Soli­ci­tanţii prezintă la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Mu­ni­cipiului Bucureşti, docu­men­tele menţionate mai sus, în ori­ginal, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile de­­puse. După certificare, originalele vor fi resti­tuite solici­tan­ţi­lor. Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectu­ează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiem­brie a anului următor celui pentru care aceasta este dato­rată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar cal­cu­lat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se da­to­rează, prin mandat poştal sau virament bancar.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentie­rului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia res­pectării prevederilor art.7 din Legea 247/2005 Titlu XI, doar dacă, până la 31 august 2017, moş­tenitorii vor depune la oricare Centru jude­ţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucu­reşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moşte­nitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuter­nicire/declaraţie notarială din care să re­iasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi în­casarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.
Legislaţie: Legea nr. 247/2005 Titlul XI – Renta viageră Agricolă, privind reforma în do­me­niile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele mă­suri adiacente, cu modificările şi comple­tă­rile ulterioare; OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI „Renta viageră agricolă” Legea nr. 247/2005 pri­vind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulte­rioare; Ordinul MADR/MFP nr. 104/508/2009 – pentru modi­fi­carea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru com­ple­tarea titlului XI „Renta viagera agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în dome­niile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modificările ul­te­rioare; Ordinul MADR/MFP nr. 33/1633/2011 – privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile pro­prietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; Ordonanţa de Urgenţă nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI „Rentă viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei via­gere agricole în anul 2011; Ordinul MADR/MFP nr. 39/413/2012 – pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprie­tății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adia­cente, aprobate prin Ordinul ministrului agricul­turii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al minis­tru­lui finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005”, se arată într-un comunicat semnat de către direc­toarea Denisa Iacob.

Posting....