Joi dimineața, aflăm: Cine primește cei mai mulți bani de la CJ pentru bătălia cu arieratele?


• trei puncte ale ședinței „duhnesc” a scandal: Aprobarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale CJ, finanțate parțial sau integral de la buget și a numărului de personal și fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate și din instituțiile și serviciile publice finanțate din bugetul local, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, aprobarea Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază , pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021; Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 10.030 mii lei, din fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2018, precum și a sumelor aprobate și estimate pentru anii 2019-2021; Repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021
Aleșii județului se reunesc joi, 15 februarie 2018, pentru ședința ordinară a acestei luni cu următoarea ordine de zi:
• Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 ianuarie 2018;
• Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință ordinara și până în prezent;
• Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Politie Județean Vâlcea, în trimestrul IV/2017;
• Raport privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Politie Județean Vâlcea, în cursul anului 2017;
• Raport privind modul de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Județean Vâlcea și a solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017;
• Proiect de hotărâre privind: aprobarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral de la buget și a numărului de personal și fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate și din instituțiile și serviciile publice finanțate din bugetul local, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021;
• Aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2018;
• Aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019 – 2021;
• Aprobarea Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021;
• Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 10.030 mii lei, din fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin. (3), lit.b) din Legea Bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2018, precum și a sumelor aprobate conform art.33, alin. 3, lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, estimate pentru anii 2019-2021;
• Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești;
• Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al județului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în suprafață de 2.046 mp, situat în zona de protecție a Sitului arheologic de la Râmnicu Vâlcea, Cartier Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, identificat în Lista monumentelor istorice 2015, cod VL-I-s-A-09508;
• Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri rezultate din investiția „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Autoritatea publică tutelară a criteriilor de selecție, a profilului candidatului, profilul consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului și profilului consiliului pentru membrii consiliului de administrație la societatea Expo Nord-Oltenia S.A,;
• Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A. să desemneze trei administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății începând cu data de 21.02.2018.