În atenţia olarilor hurezeni: La 23 septembrie debutează Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, ediţia 2013


• Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului îşi propune să stimuleze dezvoltarea micii industrii şi, în general, să protejeze meseriile care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate • Bugetul total este de 1.000.000 lei
 

Programul urmăreşte, prin organizarea Târgului Naţional pentru Artizanat şi Meşteşug 2013 denumit în continuare TNAM 2013, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin: a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii; b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală; c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia; d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii, inclusiv prin intermediul comerţului electronic; e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale; f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici întreprinderi mici şi mijlocii înfiinţate conform legii, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile. De asemenea, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii: au capital social integral privat; realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate; au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior; au ca obiect de activitate  producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional.

În cadrul TNMA, beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii de meşteşug şi/sau artizanat şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare.

De asemenea, beneficiarii  prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru.

În cadrul atelierelor de lucru  artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor  – covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc.

Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor folosite cât şi în produsul final.

Definiţii

a) Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale – sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne cea mai substanţială componentă a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că: sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale; natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios; cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri; produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi tradiţionale.

b) Produsele de artă populară – sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.

Condiţii de finanţare

Bugetul Programului pentru anul 2013 este de 1.000.000 lei, structurat după cum urmează: Organizarea Târgului Naţional pentru Meşteşug şi Artizanat 2013 – 750.000 lei; Cheltuieli de transport atât a beneficiarilor, cât şi a produselor acestora şi cheltuieli de cazare a beneficiarilor pe perioada evenimentului în condiţiile prezentei proceduri de implementare – 250.000 lei.

Pentru anul 2013, prin organizarea TNMA, se estimează participarea a minimum 200 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului. Se asigură participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program.

Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul) şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, doar pentru participarea la Târg. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare şi transport, cumulat, nu va depăşi 1.250 lei.

În limita sumei de 1.250 lei, beneficiarul îşi poate deconta transportul, cazarea sau ambele cheltuieli. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1.250 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul  personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.

Cheltuielile privind transportul şi cazarea  vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la OTIMMC de care aparţine, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului.

Înscrierea în Program şi solicitarea participării la TNMA se face on-line pe site-ul instituţiei, începând cu 23 septembrie, ora 10.00.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu zece zile calendaristice înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Cei interesaţi vor avea la dispoziţie 5 zile pentru a se înscrie şi pentru a încărca documentele solicitate pe platforma on-line.