Finanțări europene pentru sănătate


În cadrul  POSDRU, sunt finanțate proiecte destinate Competențelor pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, țesuturi și celule, în cadrul Axei prioritare 3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, DMI 3.2 Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității). În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se finanțează activități care urmăresc promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului medical din domeniul transplantului. Prin lansarea prezentului apel de propuneri de proiecte se încurajează îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical din domeniul transplant din unități publice sanitare cu paturi în scopul dezvoltării acestui sector. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte grupul țintă eligibil va fi format din minim 500 medici și minim 1.000 asistente medicale. Dovada apartenenței la grupul țintă se va putea face inclusiv prin declarație semnată pe proprie răspundere a persoanei vizate. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiar eligibil unic este Academia de științe Medicale – instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Depunerea unei cereri de finanțare nu se realizează în parteneriat.
xActivități eligibile: 1. Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv formare profesională specifică, pentru angajați în scopul obținerii competențelor necesare pentru îmbunătățirea calității muncii, precum: suport pentru implementarea activităților inovatoare și transferul de bune practici în domeniul transplant de organe, țesuturi și celule; alte activități de formare profesională pentru angajați, de tipul inițiere, specializare/perfecționare sau alte activități de instruire în scopul obținerii competențelor necesare pentru îmbunătățirea calității muncii relevante pentru domeniul transplant de organe, țesuturi și celule. 2. Promovarea și asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar, precum: formare profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate relevante pentru domeniul transplant de organe, țesuturi și celule; specializare/perfecționare în domenii de specialitate pentru personalul medical din domeniul transplant de organe, țesuturi și celule. 3. Elaborarea și furnizarea programelor de formare profesională pentru inițiere și perfecționare/specializare, inclusiv formare profesională specifică, privind noile tehnologii, inclusiv TIC și actualizarea cunoștințelor TIC ale angajaților, precum: Formare profesională, inclusiv formare profesională specifică, pentru facilitarea introducerii de noi procese tehnologice și organizatorice care să respecte normele de protecție a mediului; Formare profesională, inclusiv formare profesională specifică și stagii de practică în vederea asigurării competențelor necesare pentru personalul din sistemul sanitar în funcții de cercetare și dezvoltare, inovare tehnică și tehnologică. 4. Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv campanii de conștientizare a populației în privința actului de donare și de transplant de organe etc. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiția ca activitățile proiectului urmează să fie implementate la nivel sectorial. Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minim 6 luni și maxim 12 luni. Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 5.000.001 euro și maxim echivalentul în lei a 50.000.000 euro. Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 euro, din care Fondul Social European (contribuția comunitară la finanțarea acordată) reprezintă 85% pentru beneficiari instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 06.01.2015, ora 10.00, până în data de 21.01.2015, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanțare de către solicitant.