„Febra galbenă” cuprinde Vâlcea


• bazându-se pe o majoritate din ce în ce mai eficientă, PNL-ul „colonizează” toate pozițiile strategice ale județului • „săgețile” lui Buican ajung, ședință după ședință CJ, în locurile cheie de comandă ale Vâlcii

Vineri, se anunța o ședință infernală, cu cele aproape 40 de puncte ale ordinii de zi propuse către dezbaterea aleșilor județeni: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30 decembrie 2014, Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 6 ianuarie 2015, Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 13 ianuarie 2015, Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 16 ianuarie 2015, Planul Strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Politie Județean Vâlcea și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2015, Raport de activitate a Societății Parc Ind Vâlcea S. A., pentru perioada 01.06.2014-31.12.2014 și obiective, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind solicitarea de retransmitere a sectorului de drum DN 7D (Câineni km. 0+000 – limită județul Argeș km. 31+360), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea, precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes național, în categoria drumurilor de interes județean, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiții „Consolidare și Refacere DJ 648, Ionești Olanu -limită județul Olt, km. 8 + 900 – 9 + 470, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic actualizat, pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare DJ 648, Ionești – Olanu- limita județului Olt, km. 0 + 000 – 8+ 900 și construcției două poduri din beton armat, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Consiliului Local al Orașului Berbești, județul Vâlcea a unui imobil, situat în Orașul Berbești, județul Vâlcea, care aparține domeniului privat al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și darea lor în administrarea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun și darea lui în administrarea Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Societății Culturale „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea, asupra unor spații în suprafață de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul Centrul Militar Județean, din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și unele instituții publice subordonate acestuia, pentru anul 2015, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.18 din 26 februarie 2010 privind înființarea Camerei Agricole Județene Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Vâlcea, Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preemp­țiu­ne referitor la cumpărarea imobilului ( teren ) în supra­față de 2.039,00 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic Așezare, sat aparținător Goranu, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, cod LMI 2004: VL-I-s-B-09537, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor contribuții /cotizații ale Consiliului Județean Vâlcea, pentru anul 2015, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumu­lui indemnizației de ședință și a regimului de salarizare a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profe­sională a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Proiect de hotărâre privind de­semnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezen­tanților Consi­liului Județean Vâlcea în Consiliile de Adm­inistrație ale Centrului Școlar pentru Educație Inclu­zivă Băbeni și Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistrița, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea în Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan­tului asiguraților în Adunarea Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenta Medico – Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind desemnarea repre­zentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Adminis­trație al Memorialului “Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație al Memorialului “Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan­tului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților în Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre pri­vind desemnarea domnului Gheorghe Pasat, Vicepre­ședinte cu atribuții de Președinte, ca reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Gheorghe Pasat, Vicepreșe­din­te cu atribuții de Președinte, ca reprezentant al Județu­lui Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomu­ni­tară Sud-Vest Oltenia, Proiect de hotărâre privind mo­dificarea și completarea compo­nenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, Notă privind so­luționarea plângerii prealabile formulată de Iustin Predescu, Daniela Oteșanu, Marius-Eugen Andronie și Eugen-Costin Mihalache, împotriva Hotă­rârii Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 no­iem­brie 2014, Diverse. Ce-a ieșit, până la urmă, n-a fost decât o nouă demonstrație de forță a lui Cristian Buican a cărui voință și putință sunt reconfirmate, ședință după ședință, de către servitorii săi credincioși din CJ. În fapt, mai bine de un sfert din punctele de pe ordinea de zi priveau plasarea strategică a oamenilor liderului în pozițiile de unde controlul acestuia asupra Vâlcii să fie și mai strâns. Totul în mai puţin de 2 ore de şedinţă.

Posting....