E oficial: Titeşti şi Băbeni, centrele pentru colectarea şi depozitarea lânii în judeţul nostru


• crescătorii de ovine din judeţul nostru, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, sunt aşteptați la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Vâlcea pentru accesarea programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii, conf. art. 99 din H.G. nr 500 din 13 iulie 2017: 1 leu/kilogram

După cum vă informam şi în ediţiile noastre anterioare, H.G. nr. 500/20017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” a intrat în vigoare la data de 17 iulie. Crescătorii de ovine au la dispoziţie 45 de zile de la această dată pentru a depune o cerere de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii. Cum tunsul oilor pentru anul în curs s-a încheiat, regulile se vor aplica pentru anul viitor iar schema de ajutor de minimis se va aplica: crescătorilor de ovine, persoane fizice, care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data plății ajutorului de minimis; crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; crescătorilor de ovine, persoane juridice.
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate: să dețină o exploatație înregistrată în Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE, astfel cum este prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare; să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.
Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1 leu/kg lână comercializată. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor, într-o singură tranșă anuală aferentă anului de cerere.
În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii depun o cerere de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie; declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; document care atestă că exploatațiile de ovine sunt identificate și înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA.
Documentele sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei «conform cu originalul». (Cererea trebuie să cuprindă efectivul de animale deținut și cantitatea de lână estimată a se comercializa în anul de cerere. Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii.
Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), până la data de 1 iulie 2018, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.
Pentru ca termenul limită oficial pentru desemnarea centrelor unde urmează să se realizeze colectarea, propunerea specialiştilor agronomi din Vâlcea trimisă la Minister este pentru Titeşti şi Băbeni, două localităţi cu tradiţie în acest domeniu.