Drumul către banii PNDR


Recent, Ministerul Agriculturii a elaborat o serie nouă de proceduri privind selecția proiectelor cu fon­duri europene din cadrul PNDR, pentru sesiunea de depunere din acest an. Modificările sunt mențio­nate în cadrul Ordinului MADR nr. 203 din 11.02.2016 privind modifi­ca­rea și completarea Ordinului mi­nis­trului agriculturii și dezvoltării ru­rale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a con­testațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020. Astfel, în termen de cinci zile lucră­toa­re de la finalizarea evaluării, AFIR întocmește Raportul de Se­lecție lunar/trimestrial ce va conține și rezultatul din eșantionul de verifi­care. Alocarea disponibilă pentru se­lecția lunară/trimestrială este reprezentată de diferența dintre alocarea anuală și valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecție/contestații lu­nare/trimestriale anterioare. Selec­ția proiectelor pentru măsurile că­rora li se aplică procedura de se­lecție se realizează în euro. Pentru rea­lizarea selecției lunare/trimes­triale a proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a proiectelor eligibile ce întru­nesc pragul de calitate lunar/tri­mes­trial este situată sub sau peste alocarea disponibilă pentru selecția lunară/ trimestrială. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit pragul de calitate lunar/ trimestrial se situează sub alo­carea disponibilă lunară/ trimes­tri­ală, AFIR aprobă finanțarea tutu­ror proiectelor eligibile care au întru­nit pragul de calitate lunar/ trimes­trial. Când valoarea publică totală a pro­iectelor eligibile care au înde­pli­nit pragul de calitate lunar/ tri­mes­trial se situează peste alocarea disponibilă pentru selecția lunară/ trimestrială, AFIR analizează listele proiectelor și procedează conform instrucțiunilor din ghidul solicitan­tului privind selecția proiectelor. În situația în care valoarea publică a ultimului proiect selectat conduce la depășirea alocării disponibile, pro­iectul va fi finanțat în totalitate prin su­plimentarea alocării aferente se­siu­nii în cauză, atunci când este ca­zul, cu excepția situației în care nu mai există alocare disponibilă din anvelopa totală a măsurii în urma aplicării art. 12. În situația în care și după aplicarea criteriilor de depar­ta­jare vor exista proiecte cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă sau aceleași priorități, toate acestea vor fi selectate pentru fi­nan­țare prin suplimentarea alocării aferente se­siunii în cauză, cu ex­cep­ția situației în care nu mai există alocare disponibilă din anvelopa to­tală a măsurii, în urma aplicării art. 12.
Pentru măsurile PNDR, ce vor fi lansate ulterior aprobării prezentului regulament, selecția, inclusiv de­par­tajarea proiectelor, se va des­fă­șura în conformitate cu regulile de selecție și criteriile de departajare, elaborate de DGDR-AM PNDR cu consultarea Comitetului de Monito­ri­zare, regulile de selecție urmând a fi incluse în ghidul solicitantului afe­rent măsurii respective. După parcurgerea procedurii de selecție și, după caz, a celei de departajare, AFIR întocmește Raportul de Se­lecție lunar/trimestrial/final. Progra­mul Național de Dezvoltare ­Rurală (PNDR) 2014-2020 are alocată o finanțare europeană în valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adaugă și o cofinanțare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investiții ajungând astfel la circa 9,5 miliarde de euro.