Deductibilitatea unor cheltuieli la calculul impozitului pe venit


• în documentarul fiscal de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă pentru contribuabilii care organizează contabilitatea în sistem real o sinteză a principalelor categorii de cheltuieli deductibile la calculul venitului net

Generalităţi

Venitul net anual rezultat din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă potrivit Codului Fiscal, se stabileşte ca dife­renţă între venitul brut şi cheltu­ie­lile aferente realizării venitului, deduc­ti­bile conform datelor contabile. Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectua­te în scopul realizării veniturilor trebuie sa fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării veni­tului; să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu docu­mente; să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; să respecte regulile privind amortizarea.

Cheltuieli deductibile

Sunt cheltuieli deductibile: cheltu­ie­lile cu achiziţionarea de materii pri­me, materiale consumabile, obiecte de inventar şi mărfuri; cheltuielile cu lu­crările executate şi serviciile prestate de terţi, precum şi cele efectuate de con­tribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru clienţi; chiria aferentă spaţiului în care se desfăşoară activitatea, cea afe­ren­tă utilajelor şi altor instalaţii utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui con­tract de închiriere; dobânzile afe­ren­te creditelor bancare şi cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii ban­care; cheltuielile cu primele de asi­gu­rare care privesc imobilizările cor­po­rale şi necorporale, inclusiv pentru stocurile deţinute, precum şi primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii; cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, când acestea reprezintă garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea acti­vităţii independente a contribua­bi­lu­lui; cheltuielile poştale şi taxele de tele­co­mu­nicaţii, cu energia şi apa; chel­tu­ielile cu transportul de bunuri şi de per­soane; cheltuieli de natură salarială şi cele reprezentând contribuţiile pen­tru asigurările sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru asigurările sociale de să­­nătate, pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte con­­tribuţii obligatorii pentru contri­bua­bil şi angajaţii acestuia; cheltuielile cu im­pozitele, taxele, altele decât impo­zi­tul pe venit; cheltuielile cu amorti­za­rea, în conformitate cu reglementările Titlului II din Codul Fiscal, precum şi valoarea rămasă neamortizată a bu­nu­rilor şi drepturilor amortizabile îns­trăi­nate, determinată prin deducerea din preţul de cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării şi limitată la nivelul venitului realizat din înstrăinare; cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltu­ie­lile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, sta­bi­lite în conformitate cu prevederile pri­vind operaţiunile de leasing şi so­cie­tăţile de leasing; cheltuielile cu pre­gă­tirea profesională pentru contribuabili şi salariaţii lor; cheltuielile cu func­ţio­narea şi întreţinerea, aferente bunu­rilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înţelegerii din con­tract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii; cheltuielile de reclamă şi publicitate care reprezintă cheltuieli efectuate pentru popularizarea nume­lui contribuabilului, produsului sau serviciului în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuza­rea mesajelor publicitare când recla­ma şi publicitatea se efectuează prin mijloace proprii. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor şi alte cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor.

Începând cu 1 ianuarie 2010 sunt, de asemenea, cheltuieli deductibile şi cele efectuate pentru întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor folosite pentru des­făşurarea afacerilor chiar dacă docu­mentele sunt emise pe numele pro­prietarului, şi nu pe numele contri­bua­­bilului.

Cheltuieli cu deductibilitate limitată

Sunt deductibile limitat: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul; chel­tuielile de protocol ocazionate de acor­darea unor cadouri, trataţii şi mese par­tenerilor de afaceri, efectuate în sco­pul afacerii, în limita unei cote de 2% din baza de calcul; cheltuieli re­pre­zentând cotizaţii plătite asociaţiilor profesionale şi contribuţii profesionale obli­gatorii plătite organizaţiilor profe­sio­nale din care fac parte contribuabilii şi datorate potrivit legii; cheltuielile cu indemnizaţia de delegare şi detaşare în altă localitate, în ţară şi în străi­nă­tate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru ins­tituţiile publice; cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual şi acordate pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, sub forma: ajutoarelor de în­mormântare, ajutoarelor pentru pier­deri produse în gospodăriile proprii ca ur­mare a calamităţilor naturale, ajutoa­relor pentru bolile grave sau incura­bile, inclusiv proteze, ajutoarelor pen­tru naştere, tichetelor de creşă acor­date de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, cadourilor pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourilor oferite salariatelor, contravalorii trans­por­tului la şi de la locul de muncă al salariatului, costului prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv trans­por­tul, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora. Cadourile ofe­ri­te de angajatori în beneficiul copiilor mi­nori ai angajaţilor cu ocazia Paş­te­lui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a săr­bă­torilor similare ale altor culte reli­gi­oa­se, precum şi cadourile oferite an­ga­­jatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt deductibile în măsura în care va­loarea cadoului oferit fiecărei per­soa­­ne, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei; pier­de­rile privind bunurile perisabile, în limi­tele pre­văzute de actele normative în ma­te­rie; cheltuielile reprezentând ti­che­tele de masă acordate de anga­ja­tori, po­trivit legii, precum şi cele repre­zen­tând tichetele de vacanţă acordate de an­gajatori, potrivit legii; contribuţiile efec­tuate în numele angajaţilor la fon­duri de pensii facultative, în confor­mi­tate cu legislaţia în vigoare, în limita echi­valentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană; prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;

Atenţie! Limita echivalentului în euro a acestor contribuţii se trans­for­mă în lei la cursul mediu anual comu­ni­cat de Banca Naţională a României!  cheltuielile efectuate atât pentru acti­vi­ta­tea independentă, cât şi în scopul per­sonal al contribuabilului sau aso­cia­­ţilor sunt deductibile numai pentru par­tea de cheltuială care este aferentă ac­tivităţii independente; dobânzi afe­ren­te împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de cre­di­tare cu titlu profesional, utilizate în des­făşurarea activităţii, pe baza con­tractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României; cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul care se deter­mi­nă ca diferenţă între venitul brut şi chel­tuielile deductibile, altele decât chel­tuielile de sponsorizare, mecenat, pen­tru acordarea de burse private, chel­tuielile de protocol, cotizaţiile plă­tite la asociaţiile profesionale; cheltu­ie­lile reprezentând contribuţiile profe­sio­nale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

Cheltuieli nedeductibile

În categoria cheltuielilor nededuc­ti­bile intră: sumele sau bunurile utili­zate de contribuabil pentru uzul per­sonal sau al familiei sale; cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul Româ­niei sau în străinătate; impozitul pe ve­nit datorat, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate; cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele menţionate mai sus; donaţii de orice fel; amenzile, confiscările, dobânzile, penalităţile de întârziere şi penalităţile datorate autorităţilor române şi străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale; ratele aferente creditelor angajate; cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare; sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare; impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit, precum şi alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare.

De asemenea, în perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie 2011, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de per­soane, cu o greutate maximă auto­ri­zată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 sca­une de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: vehiculele utili­za­te exclusiv pentru: intervenţie, repa­ra­ţii, paza şi protecţie, curierat, trans­port de personal la şi de la locul de des­făşurare a activităţii, precum şi vehi­culele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehi­cu­lele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă; vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi; vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

*

Bază legală: art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Ro­mâniei, Partea I, nr. 927/23.12.2003; pct. 38-41 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Nor­me­lor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu mo­dificările şi completările ulterioare, pu­blicată în Monitorul Oficial al Ro­mâ­niei, Partea I, nr. 112/06.02.2004.