Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

28 mai 2020

Cu ce a fost extins Programul Național de Dezvoltare Locală 2?


Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, un proiect de lege care extinde domeniile pentru care primarii pot să ceară bani de la Ministerul Dezvoltării prin programul PNDL 2. Proiectul a fost votat de toate grupurile parlamentare, atât de la putere cât și din opoziție, un lucru rar în legislativ: 251 de voturi ‘pentru’, o abținere și niciun vot împotrivă. PNL, USR și PMP au votat cot la cot cu PSD și ALDE. Astfel, au fost incluse în obiectivele de investiţii care pot fi finanţate de stat, prin PNDL 2: construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice; construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale. Obiectivele pot fi finanțate prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală. Legea merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare și publicare în Monitorul Oficial.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Obiective de investiţii
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice: sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat; unităţi sanitare; drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; poduri, podeţe sau punţi pietonale; obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre; platforme de gunoi; pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; modernizarea bazelor sportive; sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora; infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.
Subprograme şi beneficiari eligibili
Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor;
Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora;
Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MDRAP întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare: unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
În termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume, unităţile administrativ-teritoriale transmit anexa nr. 6 pentru justificarea sumelor transferate. MDRAP virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor.
Alte informaţii
Până în anul 2012, prin diferite ministere din cadrul Guvernului României, s-au derulat mai multe programe de dezvoltare ale infrastructurii locale. Începând cu anul 2013, pentru gestionarea unitară a lucrărilor de infrastructură, s-a decis comasarea tuturor obiectivelor de investiţii care vizează infrastructura locală într-un singur program, asigurând astfel o strategie integrată şi unitară de dezvoltare a României, respectând în acelaşi timp şi obligaţiile asumate de ţara noastră faţă de Uniunea Europeană şi instituţiile financiare internaţionale.
Astfel, următoarele programe au fost incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală: Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice – Hotărârea Guvernului nr. 577/1997; Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural – Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare; Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor – Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c); Programul Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local – Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.
Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.
Gestiunea eficientă a fondurilor publice în împlementarea PNDL se realizează prin selectarea proiectelor în urma analizei acestora, încadrarea în standardele de cost, asigurarea cerințelor esențiale de funcționare, tehnice, și de calitate în execuție, în conformitate cu legislația în vigoare. Introducerea la finanțare a unor obiective noi sau în continuare se face de către autoritățile publice locale în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare locală, cu fundamentarea nevoii de investiții pentru asigurarea unui cadru armonios de dezvoltare comunității precum și cu respectarea tuturor obligațiilor contractuale față de MDRAP.

Etichete: , ,

Poți comenta aici

Alte articole de la Actualitate