Contabilii sunt aşteptaţi la examen


• în sprijinul lor, filiala CECCAR Vâlcea pune la dispoziţie noua culegere cu subiecte orientative “Întrebări şi studii de caz”

 

Profesia contabilă din România este în continuă dezvoltare, în fiecare an apărând serii de profesionişti con­ta­­bili cu o pregătire din ce în ce mai bună.

În acest an, Corpul Experţilor Con­tabili din România organizează, în zilele de 18 şi 25 septembrie 2011, un nou examen pentru admiterea la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cei cu studii medii. „Pentru pre­gătirea temeinică a examenului de ad­mitere la stagiu, în vederea obţi­ne­rii calităţii de expert contabil şi con­ta­bil autorizat, ne informează  preşe­din­tele CECCAR al Filialei Vâlcea, Nicolae Toşu, filiala pune la dispoziţia candidaţilor noua lucrare, care cu­prin­de culegerea cu subiecte orien­tative “Întrebări şi studii de caz”, pri­vind accesul la stagiu pentru obţi­nerea calităţii de profesionist contabil (cadrul general), ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită”. Examenul de va desfăşura astfel:

Pentru experţi contabili

În ziua de 18 septembrie 2011, o probă scrisă cu subiecte din disci­pli­nele Contabilitate, Fiscalitate si Drept; În ziua de 25 septembrie 2011, o probă scrisă cu subiecte la dis­ci­pli­nele Evaluare economică şi finan­cia­ră a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Pentru contabili autorizaţi

În ziua de 18 septembrie 2011, o pro­bă scrisă cu subiecte din discipli­ne­le Contabilitate, Fiscalitate și Drept.

Înscrierile la examenul de admi­tere la stagiu se fac la Filiala CECCAR de domiciliu pe baza urmă­toa­relor documente:  cererea de îns­criere; certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină (psihiatru sau neu­rolog); curriculum vitae; copie le­ga­lizată de pe actul de studii supe­rioa­re economice (pentru experţi con­tabili), respectiv studii medii (pentru contabili autorizaţi), cu diplomă recu­noscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului; certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat; copie după actul de identitate (CI/BI); 3 fotografii tip buletin.