Consiliul Județean plănuiește investiții de 504.795.051.11 mii lei pentru 2015


• mâine, este prezentat bugetul legislativului pentru acest an

Aleşii se reunesc mâine pentru a dezbate aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consi­liului Județean Vâlcea din data de 30 ianuarie 2015, Informare privind acti­vitatea desfășurată de Vicepre­șe­dintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea de la ședința precedentă și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspec­to­ratul de Poliție Județean Vâlcea, pe trimestrului IV, anul 2014, Raport privind eficiența activității desfășu­rate de Inspectoratul de Poliție Ju­de­țean Vâlcea, în cursul anului 2014, Raport privind modul de solu­ționare a petițiilor adresate Consi­liului Județean Vâlcea și a solicită­rilor privind accesul la informații de interes public, în perioada 01.01.2014-31.12.2014, Proiect de hotărâre privind validarea manda­tului de consilier județean al lui Ma­rius Cristian Iliescu, precum și coo­ptarea acestuia în Comisia juridică, Proiect de hotărâre privind aproba­rea: Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral de la buget și a numărului de personal și fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate și din instituțiile și serviciile publice finanțate din bugetul local, pe anul 2015 si estimările pe anii 2016-2018; Programului lucrărilor de în­tre­ținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2015; Bu­getelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri pro­prii, precum și a numărului de per­so­nal și a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018; Bugetului împru­mu­turilor interne și a Listei obiec­ti­velor de investiții finanțate din împrumuturi interne, pe anul 2015; Repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetu­lui propriu al județului Vâlcea, a Bu­getelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, Proiect de hotă­râre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în do­me­niul privat al județului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcțiune, Proiect de hotărâre privind aproba­rea arondării activităților de eviden­ță a persoanelor din localitățile jude­țu­lui Vâlcea la Serviciile Publice Comu­­nitare Locale de Evidență a Per­soanelor, Proiect de hotărâre pri­vind modificarea Anexei la Hotă­râ­rea Consiliului Județean Vâlcea nr. 158 din 30 noiembrie 2009, cu mo­di­ficările ulterioare, Proiect de hotă­râre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâl­cea nr. 159 din 30 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotă­râ­rii Consiliului Județean Vâlcea nr. 160 din 30 noiembrie 2009, cu mo­di­ficările ulterioare, Proiect de hotă­râre privind majorarea capitalului so­cial al Societății “Parc Ind Vâlcea” S.A., Proiect de hotărâre privind atri­buirea licenței de traseu pentru efec­tuarea transportului public jude­țean de persoane prin curse regu­late speciale, pe traseul “Mue­reas­ca – Călimănești”, operatorului de trans­port rutier, S.C. Antares Trans­port S.A., Proiect de hotărâre pri­vind încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație al Re­giei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, a lui Mihai Octa­vian Perpelea, Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a doi membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Auto­nome Județene de Drumuri și Po­duri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezen­tanți ai Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind desem­narea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul Administrativ al Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Informare privind activitatea instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, în trimestrul IV, anul 2014.

Cifrele bugetului

Așa după cum rezultă și din or­di­nea de zi, discuția legată de banii Vâlcii deține cea mai mare greutate iar termenii pe care trebuie să-i aibă în vedere consilierii jude­țeni sunt următorii: 660.900,60 mii lei – ve­ni­turi, 21.147,19 mii lei –exce­dent bu­ge­tar cu 7.611,48 mii lei pentru opt proiecte cu finanțare nerambur­sa­bilă și 13.535,71 mii lei pentru cala­mi­tăți, 504.795.051.11 mii lei pentru investiții, 12.600 mii lei pentru dru­muri, 104.965,68 mii lei pentru SJU.

Posting....