Consilierii județeni „umblă” la modul de acordare a cetăţeniei de onoare


Mâine, 30 august 2017, plenul legislativului judeţean se reuneşte pentru a dezbate mai multe proiecte de hotărâre. Pe ordinea de zi a ședinței sunt următoarele: aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 iulie, Aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 17 august 2017; informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent; informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean în trimestrul II/2017; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean şi a bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 48 din 31.03.2017, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parțial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2017; proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2017, referitoare la actualizarea tarifelor de baza lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2017.
Alte subiecte care vor fi dezbătute în ședința din 30 august sunt: proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii ale aparatului de specia­litate al Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Ramnicu Vâlcea; proiect de ho­tărâre privind modificarea ştatului de funcţii al Muzeului Memorial „Nicolae Băl­cescu”; proiect de hotărâre privind modifica­rea ştatului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Vâlcea”; proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.42 din 27.02.2017, referitoare la aprobarea finanţării reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060, aferent Electro­pom­pei EPA9 din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) constituit pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urba­nă la nivelul Municipiului Râmnicu Vâl­cea pentru perioada 2009-2028 în scopul confor­mării la legislaţia de mediu şi creşterii efi­cienţei energetic”, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la finanţarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020”; proiect de hotărâre privind modificarea indemnizaţiei lunare brute a administratorului special de la Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea obiec­ti­velor şi criteriilor de performanţă ale mem­brilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017; proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor imobile teren şi construcţie garaj cu cinci boxe din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, în domeniul public al judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţ Olt, km 8+900 – 9+470”, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km 2+700 – 7+700”, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea Hotă­rârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 150 din 31 iulie 2017 privind apro­barea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Conso­li­dare şi refacere DJ 703 N Berislă­veşti – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a cate­goriilor de cheltuieli care nu se fi­nan­ţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvol­tare locală, aprobat prin Ordo­nanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare; proiect de ho­tărâre privind modificarea Hotă­rârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 151 din 31 iulie 2017 refe­ri­toare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie, km 6+000 – 16+681”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, apro­bat prin Ordonanţa de Ur­genţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ul­te­rioare; proiect de hotărâre pri­vind modificarea Hotărârii Consi­liului Judeţean Vâlcea nr. 152 din 31 iulie 2017 referitoare la apro­barea actualizării valorii obiecti­vu­lui de investiţii „Refacere plat­formă drum, ziduri de sprijin şi ame­najări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000 – 5+500”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asi­gurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Progra­mul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Gu­vernului nr. 28/2013, cu modificările şi com­pletările ulterioare; proiect de hotărâre privind modi­ficarea Hotărârii Consiliului Jude­ţean Vâlcea nr. 153 din 31.07.2017 privind aprobarea actua­lizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigu­rarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 154 din 31 iulie 2017 referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B, Băbeni- Olteţu – Măciuca – Cermegeşti – Chirigeşti- Roeşti (DN65C), km 20+950, km 26+300 şi km 31+100”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guver­nului nr. 28/2013, cu modificările şi comple­tările ulterioare; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 155 din 31.07.2017 referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala Popu­lară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se fi­nan­ţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind desem­narea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvol­tare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea.

Posting....