CNP: Companiile estimează o creştere de 7,3% a producţiei industriale în primul semestru din 2011


Companiile din România esti­mea­ză o creştere de 7,3% a pro­duc­ţiei industriale în primul semes­tru din 2011, comparativ cu aceeaşi pe­rioadă a anului trecut, potrivit an­che­tei de conjunctură a Comisiei Na­ţio­nale de Prognoză /CNP/. Pen­tru trimestrul II 2011 este anticipată o creştere de 3,6% a producţiei in­dus­triale faţă de trimestrul cores­pun­zător din 2010. în ceea ce pri­veş­te cifra de afaceri în industrie, com­paniile se aşteaptă la o majo­rare de 9% în primul semestru şi de 6,4% pe trimestrul II. Stocurile de pro­duse finite vor înregistra o dimi­nuare de 6,8% în al doilea trimes­tru, iar pe ansamblul primelor şase luni o creştere de 0,3% faţă de prima jumătate a anului trecut. Creşterea productivităţii muncii s-a mai temperat, la un ritm de 8% pe primul semestru din 2011, după o creştere de 21% în prima jumătate a anului 2010, pe fondul dinamicii numărului de salariaţi, care a cu­nos­cut o scădere de mai mică am­ploare – minus 0,3% în trimestrul II 2011 şi minus 1,7% pe primul se­mes­tru din 2011 faţă de o scădere de 12,8% în prima jumătate din 2010. Prin raportare la trimestrul I 2011, producţia industrială este esti­mată în creştere cu 3,7%, cifra de afaceri în industrie în creştere cu 10,8%, stocurile se vor diminua cu 13,6%, productivitatea muncii este estimată în creştere cu 2,4%, iar numărul mediu de salariaţi în ur­care cu un procent.