Cine mai intră şi mai vinde în pieţe?Camera Deputaţilor a adoptat, pe 30 septembrie 2014, legea privind atestatele de producători şi carnetul de comercializare a produselor în pieţele agroalimentare.  Legea stabilește măsurile de reglementare a modului de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare a produselor agricole proprii de către producătorii agricoli persoane fizice şi de comercializare a acestora. Proiectul de lege schimbă în totalitate sistemul prin care producătorii agricoli persoane fizice valorifică produsele proprii în pieţele agroalimentare. În fapt, actualele certificate de producător vor fi înlocuite prin atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor. Astfel: atestatul de producător reprezintă documentul care confirmă persoanei fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol calitatea de producător agricol; carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/ soţia, rude/ afini de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul, a produselor agricole obţinute în ferma/ gospodăria proprie. Ambele documente se emit de primării, la solicitarea producătorilor agricoli persoane fizice care doresc să-şi valorifice produsele obţinute în ferma /gospodăria proprie. Atestatul de producător se emite cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/ sindicale din agricultură, constituite conform legii şi organizate la nivel judeţean/ regional/naţional, care se înregistrează în acest scop la primării. Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz. Atestatul de producător şi Avizul entităţilor menţionate elimină posibilitatea substituirii calității de producători agricoli a solicitanților care nu dețin această calitate. Carnetul de comercializare îndeplineşte un dublu rol: de document emis de vânzător care însoţeşte marfa comercializată,  de document care însoţeşte marfa pe perioada transportului de la locul de păstrare la locul de comercializare. De asemenea, carnetul de comercializare asigură fluxul informaţional necesar privind structura sortimentală/cantitativă a produselor valorificate, locul de producere şi destinaţia acestora.
Carnetul de comercializare înlocuieşte borderourile de achiziţie, a căror utilizare reprezintă în prezent un canal semnificativ de evaziune fiscală, în special în comerţul cu produse agricole materie primă. În acest fel, se creează premise pentru ca producţia realizată de micii producători să fie valorificată în condiţii civilizate, să asigure atât venituri corecte pentru producători, cât şi informaţii complete asupra provenienţei mărfurilor şi preţuri corecte la consumatorul final. În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare a unui atestat de producător şi a unui carnet de comercializare, pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie. Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare este de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. osturile generate de tipărirea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului Bucureşti. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cererea solicitantului, de către primarul pe a cărei rază de competenţă se află terenul/ ferma/ gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi verificarea faptică în teren a existenţei produsului/ produselor supuse comercializării.