Chiriarhul Râmnicului inițiază pelerinajul creștin-ortodox DRUMUL MĂNĂSTIRILOR


Dezvoltarea Municipiului Rm. Vâlcea, al cărui ocrotitor spiritual este Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, se află strâns legată și de Arhiepiscopia Râmni­cului, de lucrarea cultural-duhov­nicească a ÎPS Părinte Varsanufie, care păs­to­rește de peste trei ani această sfân­tă eparhie. Acordarea Înaltpreasfin­țitului Părinte Varsa­nufie a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin hotărârea Consiliului Local din septembrie 2016, cons­tituie, fără doar și poate, un act de recunoaștere a contri­bu­ției sale substanțiale la dezvoltarea vocației Râmnicului de a fi un cen­tru spiri­tual și cultural românesc de presti­giu, cum se subliniază în elo­giul (Laudațio) rostit în fața pu­bli­cului în momentul înmânării înaltei distincții. Mulțumind pentru onoarea care i s-a făcut, Chiriarhul Râmnicu­lui a ținut să reafirme faptul că ora­șul nostru „n-ar fi ajuns la stră­lu­ci­rea pe care o are astăzi dacă Epis­copia nu ar fi funcționat aici de câ­teva secole, subliniind aportul ie­rar­hilor care au păstorit Eparhia Râm­ni­­cului, începând cu anul 1503, când a fost înființată de Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului”.
După această introducere, mă voi opri la una dintre cele mai im­portante lucrări de pe agenda Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepis­cop Varsanufie, aflată în stadiu de proiect. Până să treacă la înfăp­tui­re, a organizat o dezbatere într-un grup de câteva familii din apro­pie­rea sa și a bisericii, hotărâte să-și asume misiunea, dezintere­sată, de popularizare și sprijin. Nici nu se putea ca Vlădica al Râmni­cului să nu aibă în jurul său și niște ucenici – eu i-am numit așa, nu știu dacă va fi pe plac termenul – care să-l ur­meze în demersurile sale, lucrând, cu iubire față de credin­cioși, să dea viață unor opere (lucrări) esen­țiale. Pentru înfăptui­rea lucrării arhierești, sub denu­mi­rea DRUMUL MĂNĂSTIRILOR, se va face apel la tineri din Vâlcea și din toată țara – la sute de tineri – pen­tru a participa, anual, la un pe­lerinaj al Rugăciunii, sub ocrotirea Sfinților Martiri Brân­coveni. Peleri­na­jul, conceput să dureze aproxi­mativ trei-patru săptămâni, cu popasuri mai scurte sau mai lungi, va parcurge un drum prin care să se ajungă la toate mănăstirile și schiturile din județul Vâlcea. Locul de adunare al pelerinilor va fi la reședința Arhiepiscopiei Râmni­cului, Catedrala Arhiepiscopală Sf. Nicolae. De aici, pelerinii vor stră­bate Valea Oltului, Țara Loviștei, zona Subcarpatică, ultimul popas fiind la Mănăstirea Hurezi, cea mai de seamă ctitorie a voievodului martir Constantin Brâncoveanu.
Pelerinajul tinerilor, însoțiți spiritual de Dumnezeu, se va întruchipa într-un memorial-vizual al locurilor unde vor simți iubirea și lucrarea minunată a Mântuitorului și Maicii Sale Precista pentru oameni și prin oameni. Pe acest drum al Rugăciunii, tinerii pelerini vor putea venera icoane făcătoare de minuni și vor atinge moaștele unor sfinți prin care se vădește prezența sfin­țitoare a lui Dumnezeu. Pentru ca, astfel, pelerinii să-și intensifice cre­dința și iubirea pentru Dumnezeu.
Pelerinajul religios reprezintă o perseverență a umanității, după cum s-a precizat la întâlnirea de care aminteam mai înainte. El are semnificații spirituale multiple, pro­funde, presupunând o trăire inten­să. Acestea fiind și motivele pentru care s-a hotărât acordarea unei atenții sporite organizării, asigurării securității fiecărui pelerin pe cărări de munte și deal, precum și asis­tenței sanitare etc. Va fi gândit, în amănunt, programul participării pelerinilor la Sfintele Liturghii, la Rugăciunile de obște, precum și la întâlnirile cu stareții și maicile sta­rețe, care vor asigura, după posibi­li­tăţi, cazare şi hrană. Vor avea loc întâlniri cu primarii localităţilor stră­bătute, cu proprietari de hanuri şi pensiuni turistice, ai unor gospo­dării tradiționale țărănești receptivi de-a oferi ajutor. Amănunte cu privire la Drumului Mănăstirilor, des­pre alte acțiuni de anvergură cu­prinse în pro­gramul Arhiepiscopiei Râmni­cului – în ediții viitoare ale ziarului.
Nu pun punct final înainte de a aminti – și de această dată – că viața mi-a dăruit șansa să cunosc mai mulți episcopi, arhiepiscopi sau mitropoliți, între aceștia aflându-se și Înaltpreasfințitul Părinte Varsa­nu­fie, ierarh a cărui personalitate se manifestă printr-un suflet plin de lumină și har divin, prin iubire și dăruire față de credincioși, având capacitatea și puterea de a ști să le facă bine și la timp pe toate; să scrie cărți respectate și să editeze reviste, să organizeze multiple eve­ni­mente culturale, să aducă atât de multe satisfacții în plan pastoral-li­turgic și duhovnicesc. Dar câte n-ar mai fi de adăugat!