Cât costă înfiinţarea unei culturi de căpşuni?


Ruralii care sunt interesaţi să depună proiecte cu finanţare europeană, în cadrul submăsurii 4.1a – Investiţii în pomicultură, au de acum posibilitatea să verifice costurile standard pentru înfiinţarea livezilor iar valorile aplicabile tuturor speciilor sunt următoarele: Proiectarea, analiza sol, asistenţa tehnică (620 euro/ha); Pregătirea terenului (840 euro/ha); Echipament irigare localizată (3.500 euro/ha); Instalare echipament irigare localizată (500 euro/ha); Sistem împrejmuire (10 euro/ha); Instalare sistem împrejmuire (2 euro/ha).
Pentru un număr de aproximativ 37.000 de plante la hectar, costul pentru fertilizare şi dezinfectare sol ar ajunge la circa 1.793 euro la hectar. Materialul săditor are un cost standard de 3.668 de euro pe hectar, lucrările de plantare fiind estimate la un cost de 700 de euro. Pentru achiziţionarea şi instalarea unui solar, un fermier ar avea de plătit circa 3.573 euro pe hectar, instalarea solarului având un cost standard de 592 euro/hectar.
Conform prevederilor PNDR 2014-2020, fişa submăsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” pentru înfiinţa­rea/reconversia plantaţiilor şi pentru înfiinţarea de pepiniere se acordă sprijin sub forma costurilor standard şi a contribuţiei în natură.
Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard şi contribuţiei în natură doar pentru operaţiunile detaliate în fişa submăsurii, secţiunea „Sume aplicabile şi rate de sprijin”, prezente şi în Cererea de Finanţare aferentă Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”.
Cheltuielile necesare implementării proiectelor care presupun lucrări tehnologice pregătitoare (ex. defrişare, desfundare, nivelare) şi de înfiinţare/reconversie plantaţii pomicole în cadrul submăsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanţare, dar după depunerea Cererii de Finanţare sunt eligibile şi pot fi decontate după contractare. Aceste cheltuieli vor fi realizate în conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul tehnic de înfiinţare a plantației depus şi nu pot fi decontate dacă proiectul nu este contractat.
Cheltuielile eligibile înainte de semnarea Contractului de Finanţare, dar după depunerea Cererii de Finanțare, sunt doar cele pentru care sprijinul se va acorda în baza costurilor standard simplificate şi a contribuţiei în natură, prezente în fişa submăsurii şi în Cererea de Finanţare.
În cazul contribuţiei în natură, pentru care nu a fost efectuată nici o plată în bani justificată prin facturi sau documente cu valoare probantă echivalentă, se va verifica realizarea de către beneficiar a investiţiilor respective, efectuate în regie proprie, cu solicitarea unor documente justificative pentru demonstrarea efectuării investiţiilor doar dacă este cazul, iar cuantumul se va stabili pe baza valorilor din tabelul Costuri standard şi contribuţie în natură.
Costurile standard (operaţiunile pentru care sprijinul se acordă în baza acestora) nu reprezintă un instrument de stabilire a eligibilităţii cheltuielilor ci de asigurare a rezonabilităţii preţurilor şi implicit de simplificare a implementării măsurii.
Pentru operaţiunile/acţiunile eligibile menţionate în fişa submăsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, altele decât pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard şi contribuţiei în natură, rezonabilitatea preţurilor este asigurată, după caz, prin: respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR; prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 euro şi o ofertă pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mică de 15.000 euro.
În cazul operaţiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard şi contribuţiei în natură, valoarea cheltuielilor eligibile este egală cu suma valorilor pentru fiecare operaţiune în parte, prezente în fişa submăsurii.
În cazul acestora se vor utiliza în cadrul Bugetului Indicativ din cadrul Cererii de Finanţare valorile din secţiunea „Sume aplicabile şi rate de sprijin” din fişa submăsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, valori ce vor fi utilizate şi la întocmirea cererilor de plată. Pentru decontarea cheltuielilor aferente operaţiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard şi contribuţiei în natură se va depune Declaraţia de cheltuieli II – Privind tipurile de operaţiuni aferente Cost standard.
Conform Instrucţiunii de plată pentru beneficiarii submăsurii 4.1a, în cazul înfiinţării/reconversiei plantaţiilor pomicole, cheltuielile solicitate la plată în baza costurilor standard, aferente înfiinţării plantaţiei trebuie să fie identice cu costurile standard şi contribuţia în natură conform Contractului de finanţare – anexei III – Bugetul indicativ – şi din fişa submăsurii 4.1a, în secţiunea „Sume aplicabile şi rate de sprijin”.
La depunerea cererii de plată, pe lângă verificarea documentelor privind operaţiunile pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard şi contribuţie în natură (de exemplu: ordinul de începere a lucrărilor, procesul verbal de predare a amplasamentului şi planul de amplasare a investiţiei conţinând poziţiile bornelor topografice, procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, procesele verbale de predare-primire, de recepţie şi de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate, procesele verbale de predare-primire a serviciilor achiziţionate, certificate de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate s.a.) se realizează verificarea pe teren, care vizează lucrări de înfiinţare şi/sau reconversie, respectiv suprafeţele aferente plantaţiei, densitatea puieţilor în teren şi alte asemenea elemente prevăzute în proiectul tehnic de înfiinţarea plantaţiei. În cazul operaţiunilor solicitate în baza costului standard nu este necesară depunerea facturilor.
Beneficiarii au obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă analitică pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală cu respectarea legislaţiei în vigoare.