Bani pentru fermele de semi-subzistenţă


• Fermierii sunt aşteptaţi în perioada 15 mai – 29 iunie 2012, la centrele APDRP pentru a-şi depune cererile de proiecte pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă”

Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă” se încadrează în Axa I – „Creşterea com­pe­titivităţii sectoarelor agricol şi fores­tier” şi are ca obiectiv general creş­te­rea competitivităţii exploataţiilor agri­cole în curs de restructurare pentru faci­litarea rezolvării proble­me­lor le­gate de tranziţie, având în ve­dere fap­tul că sectorul agricol şi economia ru­rală sunt expuse presiunii concuren­ţiale a pieţei unice.

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea volumului pro­ducţiei destinate comercializării pen­tru ca fermele de semi-subzis­tenţă să devină viabile economic, diver­si­fi­carea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse.

Obiectivele operaţionale se referă la asigurarea sprijinirii veniturilor ne­ce­sare în perioada de restructurare a fermelor de semi-subzistenţă pentru o mai bună utilizare a resurselor umane şi a factorilor de producţie, prin: stimularea spiritului antrepreno­rial şi diversificarea activităţilor şi veniturilor.

Contribuţia publică aferentă Mă­su­rii 141 este de: 476.077.390 euro, din care 20%  reprezintă contri­bu­ţia Gu­­vernului României, iar 80% – con­tri­buţia Uniunii Europene.