APIA și AFIR colaborează pentru banii submăsurii 6.5


• pentru a accesa banii, fermierul are nevoie de girul Agenției de Plăți și Intervenție

După cum vă informam și în edițiile anterioare, APIA a lansat, de la 1 martie, campania oficială pentru cererile de plată din acest an. Între măsurile de sprijin anunțate, s-a regăsit și una aparte în cadrul căreia se pot depune proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă pentru stimularea comasării terenurilor și pentru consolidarea exploatațiilor agricole. Este vorba de submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Sesiunea de primire a proiectelor are ca dată limită 15 mai 2017, ora 16.00, iar alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea de depunere în curs aferentă submăsurii (sM) 6.5 este de 112,33 milioane de euro.
Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii sM 6.5 se acordă sub formă de plată anuală începând cu anul semnării Contractului de Finanțare și până la data de 31.12.2020. Valoarea sprijinului ajunge până la 1.500 de euro/ an și reprezintă 120% din suma anuală pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I. Beneficiarii eligibili în cadrul acestei submăsuri sunt micii fermieri care au aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin APIA, și care doresc să cedeze exploatația agricolă prin contract de arendă pe minim 20 de ani, prin contract de vânzare – cumpărare sau prin act de donație.
Prin submăsura 6.5 se încurajează comasarea terenurilor agricole pentru creșterea productivității sectorului agricol. Consolidarea exploatațiilor agricole va permite accesul la finanțări europene pentru investiții mai multor solicitanți și, totodată, va asigura un venit mai mare micilor fermieri care transferă exploatația. Cererile de Finanțare se depun on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului pe care îl pot consulta pe site-ul Agenției, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată submăsurii 6.5.
Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanțare acordată prin PNDR 2020 sunt micii fermieri ale căror exploatații agricole îndeplinesc toate condițiile din cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I și care au aplicat cel puțin un an această schemă, conform Titlului V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Solicitanții (persoane fizice/ reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin sM 6.5 trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii: să fie persoane fizice sau juridice române; să acționeze în nume propriu; să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de Finanțare; să fi aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I; să dețină integral în proprietate exploa­tația (cel puțin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fer­mieri din Pilonul I) ce urmează a fi transferată/care a fost transfe­rată; să se angajeze să transfere definitiv/să fi transferat definitiv către alt fermier întreaga sa exploatație (cel puțin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) și drepturile de plată corespunzătoare; să nu creeze condiții pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor articolului 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.
Pentru a putea primi sprijin in cadrul sM 6.5, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fi aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I; să dețină/să fi deținut în proprietate exploatația ce urmează a fi transferată/a fost transferată; să fi transferat/să se angajeze să transfere definitiv către alt fermier întreaga sa exploatație și drepturile de plată corespunzătoare; contractul de transfer definitiv al terenului este încheiat pe durata minimă de 20 de ani.
Stabilirea punctajului unei cereri de finanțare eligibile se realizează în baza următoarelor principii/criterii de selecție: principiul dimensiunii fermei transferate, prin prioritizarea celor mai mari exploatații (maxim 30 puncte); principiul comasării exploatațiilor (maxim 60 de puncte); principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate (maxim 5 puncte); principiul dreptului real de proprietate (maxim 5 puncte).

Criteriile de eligibilitate devin obligatorii pentru menținerea sprijinului în perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare

„Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului și până la data de 31.12.2020 și reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/an, reprezentând 120% din suma maximă anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I). De reținut faptul că solicitanții care nu au primit sprijin de la APIA în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilo­nul I și nu se regăsesc în Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului, res­pec­tiv care nu au prezentat o adeverință APIA din care să rezulte suma primită, nu pot accesa sM 6.5”, au anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, responsabilii Agenției de Plăți și Intervenție.