Amenajamentul pastoral va fi obligatoriu pentru accesarea subvențiilor


Pentru a accesa fonduri europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, sau cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Din 2018, este obligatorie aplicarea amenaja­mentul pastoral, conform Legii nr.16/2016, publicată deja în Monitorul Oficial. În prezent, consiliile locale au obligația să elaboreze amenajamentul pasto­ral, aceasta nefiind o condiție de eligibilitate a cererilor depuse de către fermieri în anul de cerere 2015 sau 2016.
Potrivit noilor modificări legislative, utilizatorul de pășuni și fânețe este:
1. crescătorul de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării statistice a activităților economice în UE pentru producția vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an.
2. persoana fizică ori persoana juridică de drept privat care are la dispoziție, în condițiile legii, suprafața agricolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o dată pe an.
Prețul concesiunii/închirierii se stabilește ținând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producției de iarbă disponibilă și obligațiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiștii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral.

Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele

Unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligația de a include în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pajiștilor permanente amenaja­men­tul pastoral și condiții speci­ale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor lega­le în vigoare. Consiliile locale au obligația să aprobe amenaja­ment­ele pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-terito­rială în cauză, întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricul­tură și din cadrul camerelor agri­co­le județene aflate în subordinea consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Termen important

O altă modificare asupra legii prevede că beneficiarul subvențiilor să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.
Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lid d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.

Posting....