Aici sunt banii dumneavoastră! Aprobarea Bugetului județului, încă un circ trist


Ședința de ieri a legislativului județean a pornit cu cererea Opoziției de retragere de pe ordinea de zi a celor mai importante două puncte: Proiect de hotărâre privind repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, Proiect de hotărâre privind repartizarea pe UAT a sumei de 27.316 mii lei, din fondul la dispoziția CJ Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(1), lit. c) din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care UAT din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020.
Complet previzibil, liberalii au jucat, din nou, cartea discriminării în distribuirea banilor de către CJ. Și tot previzibil, ședința a luat, din nou, aerul unui circ ambulant unde nu mai punctează demult argumentele logice și pertinente ale unor profesioniști serioși, respectabili care să ne merite voturile ci poantele, aluziile și miștocăreala golănească de cartier cu care să-ți „înțepi” rivalii.
În ceea ce privește esențialul, trebuie să știți că, pentru anul 2020, încasările estimate la buget sunt la nivelul de 573,18 milioane de lei (121 de milioane de euro). Potrivit documentației oficiale, din acestea, suma de 38,48 milioane de lei provine din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor. În baza prevederilor din Legea nr. 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat şi alte bugete au fost evaluate la suma totală de 175,89 milioane de lei, astfel: 1,857 milioane de lei – subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, conform adresei Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale înregistrată la DGASPC Vâlcea; 1 milion de lei – subvenţii pentru Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, sumă care va fi transferată de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru decontarea cheltuielilor cu medicamentele şi cu salariile personalului medical; 147,35 milioane de lei – sume primite prin Programul Naţional de Dezvoltare; 25,63 milioane de lei – subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii derulării proiectelor aferente perioadei 2014-2020. Donaţiile şi sponsorizările au fost evaluate la suma de 41.640 de lei. 140,87 milioane de lei sunt sume care urmează să fie primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori. Suma de 66 de milioane de lei reprezintă suma care se va utiliza din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi care au fost aprobate prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 6/31 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, iar 26,85 milioane de lei reprezintă suma care se va utiliza din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Cheltuielile CJ Vâlcea vor fi repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean, după cum urmează: 35,52 milioane de lei (7,5 milioane de euro) reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor CJ la organismele din care acesta face parte, precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi achiziţio­narea unor dotări independente, şi a cheltuielilor generate de activitatea desfăşurată de ATOP Vâlcea şi Centrul Naţional de Informare şi Promovarea a Turismului; 2,2 milioane de lei reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoa­nelor Vâlcea, în completarea veni­turilor proprii ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile; 245.000 de lei se vor folosi pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, precum şi pentru achiziţionarea unui autoturism, la Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo; iar 3,86 milioane de lei reprezintă fondul de rezervă bugetară la dispoziţia CJ Vâlcea. 858.000 de lei se vor folosi pentru asigurarea creditelor necesare plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate; 2,65 milioane de lei sunt alocate pentru asigurarea creditelor bugetare necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate de CJ Vâlcea în anii precedenţi, pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; 400.000 de lei se vor folosi pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la CMJ Vâlcea; 500.000 de lei se alocă pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la ISU Vâlcea; 1,3 milioane de lei se vor folos pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni; 5,59 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020; iar 2 milioane de lei reprezintă contribuţia CJ din bugetul propriu pentru achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale pentru SJU Vâlcea; 12,4 milioane de lei reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură; 10,3 milioane de lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”, etc.
Un capitol deosebit de sensibil, precum programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene al CJ Vâlcea pentru 2020 a fost fundamentat la nivelul de 16,88 milioane de lei (3,6 milioane de euro). În scopul asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene şi readucerii stării tehnice degradate la o stare corespunzătoare desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier se propune repartizarea sumei de 16,88 milioane de lei pentru servicii şi lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, după cum urmează: 245.000 de lei pentru servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice; 2,95 milioane de lei pentru lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice; 12,27 milioane de lei pentru lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice; 1,41 milioane de lei pentru lucrări aferente reparaţiilor curente la drumuri publice. În cadrul programului se propune aprobarea valorii estimative a lucrărilor, urmând ca valorile finale să rezulte pe baza documentaţiilor tehnico-economice care se vor elabora (antemăsu­rători, liste de cantităţi de lucrări, etc. ). Prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 25 din 27 februarie 2017, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a aprobat atribuirea acordului-cadru de lucrări pentru programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene al RAJDP Vâlcea. Având în vedere durata acordului cadru, de 4 ani, respectiv 2017-2021, în anii 2017 şi 2018 şi 2019 au fost încheiate contracte subsecvente, urmând ca în anul 2020, contractul subsecvent să se încheie la valoarea de 16,88 milioane de lei, propusă a se aloca pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene. Bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de importanţă judeţeană, cu activitate parţial autofinanţată au fost fundamentate ţinând cont de specificul activităţii fiecărei instituţii. Veniturile instituţiilor şi serviciilor publice de importanţă judeţeană provin din: venituri proprii (chirii, taxe şcolare, încasări din vânzări bilete de intrare, pliante, vederi, valorificări de produse din activităţi proprii, contracte de colaborare, prestări servicii, contribuţii ale persoanelor asistate, etc.) şi din subvenţii de la bugetul propriu al judeţului. Veniturile totale au fost estimate la nivelul de 23,16 milioane de lei. Veniturile proprii ale instituţiilor şi serviciilor publice de importanţă judeţeană sunt estimate la 2,4 milioane de lei şi au fost evaluate în funcţie de specificul activităţii fiecăreia, iar subvenţiile în sumă de 20,75 milioane de lei se vor acorda în completarea veniturilor proprii ale acestora. În ceea ce privesc cheltuielile, în bugete au fost cuprinse numai acele cheltuieli pentru care există bază legală de efectuare, nivelul acestora fiind fundamentat la valoarea de 23,16 milioane de lei.