18 decembrie – noul termen pentru dosarele privind finanțarea infrastructurii agricole și silvice prin PNDR


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă, AFIR anunță prelungirea sesiunii de depu­nere a cererilor de finanțare prin Sub­mă­sura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, moder­ni­zarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, componenta infrastructura de irigații, până la data de 18 decembrie 2015, ora 16.00. Termenul inițial pentru închiderea sesiunii era 30 octombrie 2015, ora 16.00. Valoarea totală nerambursabilă a fondurilor disponibile pentru această sesiune este de 218 milioane euro. Toto­dată, pragul de calitate lunar pentru pro­iec­tele care vor fi depuse în intervalul 1 noiembrie 2015 – 18 decembrie 2015 este de 20 puncte.
PNDR 2014-2020, Submăsura 4.3: „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” acordă fonduri europene nerambursabile pentru: Infrastructura de irigații, infrastructura de acces agricolă, infrastructura de acces silvică și infrastructura de irigații
Sprijinul acordat prin această sub-măsură pen­tru investiții în modernizarea infrastructurii se­cundare de irigații va avea un efect pozitiv prin promovarea tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură și scăderea costurilor deter­minate de consumul apei. Prin proiectele de­pu­se vor fi finanțate investiții în modernizarea in­fra­structurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea ba­zi­nelor de colectare și stocare a apei de irigat.
Beneficiari eligibili:
• Organizații/ Federații Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, constituite din proprietari /utilizatori de terenuri agricole conform legislației în vigoare.
Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.
Bugetul total alocat sesiunii este de 218.000.000 euro. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:
•1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);
•1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).

Infrastructura de acces agricolă

Prin proiectele depuse vor fi finanțate investiții în construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole).
Beneficiari eligibili:
• Unități administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.
Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole). Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională. Bugetul total alocat sesiunii este de 68.000.000 euro. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși 1.000.000 Euro/proiect pentru drumurile agricole de acces.

Infrastructura de acces silvică

Sprijinul acordat prin investiții în infrastructura de acces forestieră va avea un efect pozitiv prin îmbunătățirea condițiilor pentru executarea lucrărilor silvoculturale, prevenirea și stingerea incendiilor și pentru exploatarea pădurilor în condiții ecologice și de rentabilitate. Prin proiectele depuse vor fi finanțate investiții în modernizarea și înființarea de drumuri pentru accesibilizarea pădurilor.
Beneficiari eligibili:
• Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de pădure și/sau asociațiile acestora, constituite conform legislației în vigoare;
• Unități administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora, proprietari de pădure, constituite conform legislației în vigoare
• Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislației în vigoare.
Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor forestiere. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională. Bugetul total alocat sesiunii este de 50.000.000 euro. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.
Termenul-limita de depunere este 18 decembrie 2015, orele 16.00.