Subvenții pentru artizanat și meșteșuguri


• Depunerile proiectelor pentru Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului își propune să stimuleze dezvoltarea micii industrii și, în general, să protejeze meseriile care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate încep din 12 octombrie2015 iar bugetul este de 1.700.000 lei
Programul urmărește, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin: câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii; stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală; creșterea vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia; îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații; dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale; promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.
Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii înființate conform legii, respectiv societățile comerciale, societățile cooperative, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile profesionale sau fundațiile.
Programul constă în organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015. Perioada de desfășurare a evenimentelor precum și locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel puțin 20 de zile înainte. În cadrul târgurilor regionale, beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești și/sau de artizanat) și vor putea desfășura activități economice în condițiile legislației în vigoare.
Beneficiarii  prezenți la târguri vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru,  artizanii și meșteșugarii vor explica și demonstra practic cum se pregătesc și se obțin produsele lor  – covoare țesute manual, covoare înnodate, confecționarea iilor, tapiserii, ștergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, țesut, broderie, dantelărie, ceramica tradițională și decorativă, iconografie, confecționarea de păpuși folclorice, încondeierea ouălor, confecționarea măștilor, prepararea culorilor vegetale și vopsirea materialelor tradițional, confecționarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului și mic mobilier artizanal, creație bijuterii etc. Atelierele de lucru menționate și altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiția populară atât în ceea ce privește modul de prelucrarea a materialelor folosite, cât și în produsul final.
Bugetul Programului pentru anul 2015 este de 1.700.000 lei, repartizat în mod egal fiecărui OTIMMC, pentru organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015 și pentru acoperirea cheltuielilor aferente participanților. Se estimează participarea a minimum 200 de operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meșteșugurilor și artizanatului. Din bugetul alocat desfășurării activităților specifice programului se pot suporta următoarele: editare/multiplicare de broșuri, materiale de promovare și prezentare, construcția unui site dedicat evenimentului, elementele de identitate vizuală, închiriere spații, transmitere de invitații, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri, cheltuieli cu transportul beneficiarilor, precum și alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.
Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăși 1000 lei.
a) Produsele și serviciile meșteșugărești, de mică industrie și artizanale – sunt produsele și serviciile executate de meșteșugari și artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuția manuală a meșteșugarului sau artizanului rămâne cea mai substanțială componentă a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că: sunt produse fără restricții privind cantitatea și folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale; natura specială a produselor meșteșugărești și artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiționale, simbolice și semnificative din punct de vedere comunitar și religios; cuprind o arie largă de obiecte și activități, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele și ornamentele tradiționale, precum și ale creației populare din diferite genuri; produse și servicii cu valoare artistică, dar și utilitară, care păstrează specificul execuției manuale și tradiționale.
b) Produsele de artă populară – sunt produsele realizate de creatorii și meșterii populari, care păstrează caracterul autentic și specificul etnic li/sau cultural al unei anumite zone.
Solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgurile Regionale se face completând on line formularul de înscriere în program accesând site-ul www.aippimm.ro, începând cu data de 12 octombrie 2015. Ultima zi de înscriere poate fi diferită pentru fiecare Oficiu, în funcție de data organizării evenimentului. Aplicația nu mai permite înscrierea cu trei zile înainte de demararea târgului organizat de fiecare Oficiu. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii online. Aplicația software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obținut și cu datele corespunzătoare completate de către acesta. Cei selectați vor transmite în maxim șapte zile lucrătoare de la data publicării listei, la OTIMMC de care aparține solicitantul.