Se fac angajări în administrația brezoiană 


Primăria Brezoi organizează concurs de recrutare pentru ocu­parea pe perioadă nedetermi­nată a funcțiilor publice de exe­cuție, vacante, din cadrul Ser­viciului Buget, Contabilitate, Fi­nan­ciar, Investiţii, Venituri, Taxe, după cum urmează: inspector, clasa I, grad profesional supe­rior; consilier, clasa I, grad profesional asistent.
Candidaţii trebuie să îndepli­nească condiţiile generale pre­văzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func­ţionarilor publici (r2), cu modifi­cările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitate de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă du­rată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în do­meniul ştiinţelor economice; ve­chime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei pu­blice de inspector, clasa I, grad profesional superior – minimum 9 ani; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent – minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 iulie, ora 10.00 – proba scrisă; 13 iulie, ora 12.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publi­carea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Brezoi şi la numărul de telefon 0250/778.240.