PNDR 2014-2020: cheltuieli eligibile și condiții de accesare


Potrivit unui comunicat oficial de presă, în Cadrul Național de Implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, versiunea ianuarie 2015, au fost enumerate cheltuielile eligibile efectuate de beneficiarii fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură. Astfel, potrivit variantei de lucru a Cadrului Național de Implementare a PNDR 2014-2020, cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții: sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014-2020; sunt aferente unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiul de fezabilitate, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii; sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții-montaj. Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă aceste prevederi şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul unei singure tranşe de plată. Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achiziția simplă. Aceste cheltuieli precum și cheltuielile de actualizare vor fi detaliate pentru fiecare măsură în Ghidul solicitantului, iar procentul acordat se stabilește în funcție de tipul şi de complexitatea proiectului. În cazul proiectelor care necesită acord de mediu cu studiu de impact pentru obținerea acestuia, selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acordului de mediu, acesta urmând a se depune în termen de maximum șase luni de la notificarea solicitantului privind selecția proiectului, sub sancțiunea nesemnării contractului de finanțare cu AFIR. În cazul proiectelor care necesită acord de mediu fără studiu de impact, selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acestuia, iar prezentarea documentului se va face în termen de maximum trei luni de la notificarea solicitantului privind selecția proiectului, sub sancțiunea nesemnării contractului de finanțare cu AFIR. Derularea procedurilor de achiziții, inclusiv cele publice, trebuie finalizate și avizate de AFIR în termen de maximum 6 luni pentru proiectele care includ construcții-montaj și maximum 3 luni pentru proiectele care includ achiziții simple, de la data primirii Notificării privind selectarea proiectelor și până la semnarea contractelor de finanțare. Pentru derularea procedurii de achiziție de utilaje al căror montaj se va realiza în cadrul construcțiilor realizate prin proiectul depus spre finanțare, se pot realiza și aviza după semnarea contractului de finanțare. În cazul beneficiarilor privați sau publici, termenele prevăzute anterior se suspendă pe perioada în care AFIR efectuează verificările și perioada necesară soluționării contestațiilor privind achizițiile publice. Studiile de fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanți/beneficiari pentru măsuri/sub-măsuri din PNDR 2014-2020 sau scheme de ajutor, trebuie să fie întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare. În cazul proiectelor integrate, se respectă regulile specifice aplicabile fiecărei sub-măsuri din cadrul a două sau mai multe măsuri diferite din care provin operațiunile respectivului proiect, iar sprijinul va fi acordat din alocarea financiară a sub-măsurii din care face parte operațiunea majoritară din punct de vedere financiar, astfel cum se precizează în Ghidul solicitantului. Cererile de finanțare însoțite de documentațiile specific măsurilor/sub-măsurilor, ca părți componente ale proiectului integrat, pot fi depuse de un solicitant în etape diferite, conform cererilor de lansare de proiecte și alcătuiesc un proiect integrat numai dacă acestea sunt selectate în vederea finanțării. Solicitantul care depune mai multe documentații are obligația de a menționa pentru fiecare apartenența la proiectul integrat. În lipsa furnizării acestei informații documentația respectivă are regimul unui proiect simplu, în condițiile prezentei hotărâri. În Ghidul solicitantului specific fiecărei sub-măsuri/măsuri, se cuprind tipurile de documente, avize, autorizații sau studii, după caz, precum și termenul de prezentare a acestora la AFIR sau APIA de către solicitanți. În afara costurile generale ale proiectului, cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare sau notificării AFIR privind selecția proiectului, după caz, şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției/lor fiecărei măsuri/sub-măsuri, cu excepția cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole, realizate în cadrul sub-măsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, care pot fi efectuate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor; sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare semnat cu AFIR; sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susținute de originalele documente lor justificative, în condițiile legii. La solicitarea AFIR, beneficiarul este obligat să furnizeze toate informațiile legate de contractori și subcontractori, conform cerințelor acesteia. Beneficiarii sunt obligați să respecte rezonabilitatea prețurilor prin: respectarea limitelor de prețuri din baza de date a AFIR și /sau respectarea procedurilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici și a procedurilor de achiziție pentru beneficiarii privați; respectarea valorilor costurilor standard,conform H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în cazul beneficiarilor publici; respectarea valorilor pentru contribuția în natură, potrivit fișelor sub-măsurilor 4.1 „Investiții în exploatații agricole” și 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” din PNDR 2014-2020.