Pistol, în fruntea aleşilor liberali


pistol_bogdan2• la Teatrul „Anton Pann”, tânărul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean a fost ales în fruntea LAL


Ieri, de la ora 11.00, Teatrul „Anton Pann” a fost gazda adunării generale a Ligii Aleşilor Locali ai PNL. Noul preşe­dinte, Bogdan Pistol, ne-a prezentat obiectivele principale ale activităţii aces­tui organism la nivel naţional: îmbună­tă­ţirea continuă a imaginii aleşilor locali liberali prin iniţierea, susţinerea şi dez­vol­tarea politicilor publice (liberale) în administraţia publică locală; întărirea rolului autorităţilor locale şi judeţene în reprezentarea intereselor cetăţenilor, furnizarea de servicii publice de calitate colectivităţilor locale, în contextul unei dezvoltări locale (comunitare) durabile; coordonarea metodologică a activităţii membrilor PNL din administraţia publică locală; sprijinirea aleşilor locali în aplica­rea directă şi eficientă a programului PNL în teritoriu şi consacrarea valabi­li­tăţii acestuia; crearea, actualizarea şi utili­­zarea eficientă a băncii de date privind administraţia publică locală; selectarea şi pregătirea unui corp de spe­cialişti capabili să identifice proble­mele ce derivă din exercitarea manda­te­lor aleşilor locali PNL, sintetizarea aces­tora şi elaborarea unor strategii în vederea rezolvării lor; elaborarea unor programe de perfecţionare a aleşilor locali în domenii prioritare pentru admi­nis­­traţia publică locală în vederea  dez­voltării abilităţilor manageriale; elabora­rea unor materiale de informare care să vină în sprijinul activităţii aleşilor locali PNL; promovarea şi organizarea unor activităţi specifice de pregătire pentru aleşii locali ai PNL; dezvoltarea modali­tăţilor de comunicare între aleşii locali, pre­cum şi cu structurile centrale; asigu­ra­rea colaborării cu grupurile parla­men­tare PNL, cu reprezentanţii PNL în  gu­vern, cu comisiile de specialitate din ca­drul Consiliului Naţional al PNL, cu so­cie­tatea civilă în vederea continuării reformei în administraţie; stabilirea unor criterii de performanţă şi eficienţă cu caracter general, în vederea evaluării periodice a activităţii aleşilor locali; conş­tientizarea aleşilor locali PNL asupra necesităţii exercitării mandatului cu conş­tiinciozitate, transparenţă şi res­pon­sabilitate pentru deciziile adoptate; con­sacrarea principiului exercitării man­da­tului în interesul exclusiv al comunităţii; colaborarea cu structuri similare din cadrul altor partide liberale; modificarea statutului aleşilor locali care să armon­i­ze­ze drepturile şi responsabilităţile în exercitarea mandatului, asemănător mandatului aleşilor locali din ţările UE.