Noi condiții pentru accesarea banilor din PNDR


• peste 2.800 de proiecte pe submăsura 6.1, în valoare totală de peste 120 de milioane de euro, în 2015

Conform unui comunicat oficial de presă, pentru a accesa fonduri europene în cadrul măsurii 6.1 este necesar ca agricultorii să îndeplinească unele condiții minime. O primă condiție pentru a primi fonduri nerambursabile, prin PNDR, în cadrul submăsurii 6.1, este ca solicitantul să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici. De asemenea, încă o condiție stipulată în cadrul ghidului Solicitantului este deținerea unei exploatații agricole cu dimensiunea economică între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finanțare). Un alt aspect important vizează educația în domeniul agricol al beneficiarului. Este valabilă îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de inițiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuți de către ANC și presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională; recunoașterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competențelor dobândite ca urmare a experienței profesionale; angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Planul de Afaceri, un must have!

În plus, pentru primirea sprijinului nerambursabil e nevoie de prezentarea unui Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri. Totodată, beneficiarul își va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploatația, și locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeași UAT sau zonă limitrofă a UAT în care este înregistrată exploatația vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri, aceasta fiind o precondiție a gestionării eficiente a planului de afaceri. O altă condiție obligatorie cere ca implementarea Planului de Afaceri să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. De asemenea, o altă condiție obligatorie precizează că solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării. Încă o condiție menționată în cadrul Ghidului Solicitantului, precizează că înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de Afaceri).