Modificări ale Codului Fiscal (II) – Impozit pe venit şi contribuţii sociale


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Par­tea I, nr. 627/02.09.2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Într-o serie de articole, DGFP Vâlcea prezintă contribuabililor modificările aduse de acest act normativ, tema articolului de astăzi fiind noutăţile în domeniul impozitului pe venit.

Venituri neimpozabile

De la 5 septembrie 2011, s-au introdus în categoria veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 42 alin. a) pe lângă ajutoare, indemnizaţii şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, şi cele din fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, de la aceeaşi dată, vor intra în categoria veniturilor neimpozabile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice (bunuri mobile din patrimoniul personal).

Reglementarea impunerii veniturilor realizate din fiducie

Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori trans­fe­ră drepturi reale, drepturi de creanţă, garan­ţii ori alte drepturi patrimoniale sau un an­sam­blu de asemenea drepturi, prezente ori vii­toare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în fo­losul unuia sau mai multor beneficiari. Aces­te drepturi alcătuiesc o masă patri­mo­nială autonomă, distinct de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.

Potrivit noilor reglementări, începând cu 1 octombrie 2011, remuneraţia fiduciaru­lui contribuabil, notar public sau avocat, pri­mită pentru administrarea masei patri­mo­nia­le, constituie venit din activitatea adia­cen­tă şi se supune impunerii cumulat cu ve­niturile din activitatea desfăşurată de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II „Ve­nituri din activităţi independente” din Codul Fiscal.

Deducerea contribuţiilor sociale obligatorii

Începând cu 1 ianuarie 2012, cota de impozit de 10% reţinută la veniturile realiza­te din: drepturi de proprietate intelectuală; vân­zarea bunurilor în regim de consignaţie; ac­tivităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; acti­vi­tăţi desfăşurate în baza contractelor/ con­ven­ţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, se aplică la ve­ni­tul brut din care se deduc contribuţiile so­cia­le obligatorii reţinute la sursă potrivit Titlului IX indice 2 „Contribuţii sociale obligatorii”.

Obligativitatea plăţii impozitului pe venituri din salarii şi a contribuţiilor sociale

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligativi­ta­­tea plăţii impozitului pe venituri din salarii până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de im­po­zit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate între­prin­­derile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi aso­cie­rile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Concomitent, plata contribuţiilor sociale individuale şi celor datorate de angajator cal­culate şi reţinute se virează la bugetul asi­g­urărilor sociale până la data de 25 in­clusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.

Obligaţia depunerii formularului 112 la trimestru

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligati­vitatea de depunere a formularului 112 la trimestru până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către următoarele categorii de contribuabili:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate între­prin­­derile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi aso­cie­rile fără personalitate juridică constituite în­tre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Începând cu anul 2012, contribuabilii obligaţi la depunerea trimestrială a formu­la­rului 112, pot opta pentru depunerea formu­la­rului 112 lunar,dacă fac opţiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv.

De asemenea, contribuabilii care au optat pentru depunerea lunară a formu­la­rului 112 pot trece la regimul de declarare trimestrială începând cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus opţiunea.

Depunerea trimestrială constă în com­pletarea şi depunerea câte unei de­cla­raţii pentru fiecare lună din trimestru.

Atenţie! Numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile 112 depuse pentru fiecare lună din anul anterior iar veniturile totale se stabilesc pe baza informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare ale anului anterior.

Contribuabilii care au obligaţia depu­ne­rii trimestriale a formularului 112 şi au situaţii în care unor salariaţi le încetează calitatea de asiguraţi vor depune formularul 112 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat. Pentru restul perioadei rămase din trimestru, formularul se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

Entităţile prevăzute mai sus, cu excep­ţia persoanelor fizice autorizate, între­prin­derilor individuale şi persoanelor fizice care exercită profesii libere, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între per­soane fizice, care au salariaţi şi se înfiin­ţea­ză în cursul anului, aplică regimul tri­mes­trial de declarare începând cu anul înfiinţării, dacă odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului esti­mea­ză un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi realizează un venit total de până la 100.000 euro.

Depunerea D 112 pentru trimestrul IV 2011

Contribuabilii care au obligaţia depu­ne­rii trimestriale a formularului 112 pentru tri­mestrul IV 2011 pot opta pentru depunerea lunară a formularului dacă depun declaraţia privind opţiunea până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Opţiunea de a stabili venitul net anual în sistem real

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin ve­nituri din drepturi de proprietate intelec­tuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Începând cu 1 ianuarie 2012, opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obli­ga­torie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei de venit estimat şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin comple­ta­rea declaraţiei de venit estimat cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la or­ga­nul fiscal competent până la data de 31 ia­nuarie, inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul pre­ce­dent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Fişe fiscale

De la 1 ianuarie 2012, se vor elimina fişele fiscale pentru drepturile salariale şi asimilate salariilor realizate după această dată. Pentru veniturile din salarii şi asimilate sa­lariilor aferente anului 2011, există obli­ga­ţia completării şi depunerii fişelor fiscale până în ultima zi a lunii februarie a anului 2012, de către angajatori.

De asemenea, prin noul act normativ, s-a stabilit obligativitatea plătitorilor de ve­ni­turi din salarii de a elibera, la cererea con­tri­buabilului un document care să cuprindă informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut. Acest document nu este un formular tipizat.

Termene de depunere a declaraţiilor

Începând cu 1 ianuarie 2012, s-a re­gle­men­tat un singur termen de depunere pen­tru Declaraţia 205. Astfel, plătitorii de veni­turi cu regim de reţinere la sursă a impo­zi­tu­lui au obligaţia să completeze şi să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Anterior, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului (dividende, dobânzi, lichidare, premii şi jocuri de noroc, pensii, activităţi agricole, alte venituri) depuneau formularul 205 până la 30 iunie.

De asemenea, de la aceeaşi dată, s-au modificat termenele de declarare a veniturilor realizate din:

– activităţi independente, cedarea folo­sin­ţei bunurilor, venituri din activităţi agri­cole, din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, prin formularul 200, de la 15 mai la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

– străinătate, prin formularul 201, de la de la 15 mai la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Impunere la normă de venit

Începând cu 1 ianuarie 2012, con­tri­bua­bilii care desfăşoară activitate de trans­port de persoane şi de bunuri în regim de taxi, care în anul 2011 au fost impuşi în sis­tem real conform art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, vor avea posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului la normă de venit, opţiune care se va face prin completarea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat” până la 31 ianuarie 2012.

Impunerea nerezidenţilor

De la 1 octombrie 2011, în categoria veniturilor impozabile obţinute din România de nerezidenţi s-au introdus şi veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nere­zi­dent în cadrul operaţiunii de fiducie. Veni­tu­rile realizate din administrarea masei patri­mo­niale de către fiduciar, altele decât remu­neraţia acestuia, sunt stabilite în funcţie de natura venitului respectiv şi supuse impu­ne­rii conform prevederilor titlurilor: II – „Impozit pe profit”, III – „Impozit pe venit” şi V – „Im­po­zit pe veniturile realizate din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”.

Obligaţiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar.

De reţinut! Începând cu 1 ianuarie 2012, se modifică termenul de depunere al Declaraţiei informative privind impo­zitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu reţinere la sursă/venituri scutite pe beneficiari de venituri nerezidenţi de la 30 iunie la ultima zi a lunii februarie.