Joi, 25 octombrie, termen pentru depunerea formularului 097


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contri­bua­bililor că joi, 25 octombrie, este termenul limită pentru depunerea formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării siste­mu­lui TVA la încasare”.

Au obligaţia depunerii formula­rului 097 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioa­re, a căror cifră de afaceri din peri­oada 1 octombrie 2011 – 30 sep­tem­brie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic.

Formularul 097 se comple­tea­ză în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute:

– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Reamintim contribuabililor că formularul 097 poate fi procurat direct de la unităţile fiscale terito­riale sau poate fi descărcat de pe websiteurile:

– ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele cu explicaţii/ Formulare fiscale ordonate după număr;

– DGFP Vâlcea, de la adresa www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/ Formulare fiscale/ Formu­lare fiscale ordonate după nu­măr.