Guvernul vrea să umble, din nou, la structura Camerelor Agricole


• un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MADR, propune modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
• aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ este, în viziunea autorilor, de natură să deblocheze organizarea alegerilor pentru camerele agricole zonale şi constituirea camerelor agricole la nivel judeţean, regional şi naţional
• nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală răspunde cerinţelor de descentralizare, profesionalizare şi autonomie a activităţilor din agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

agricultura5Controversatul text de lege prin care au luat naștere Camerele Agri­co­le a intrat, încă o dată, sub lupa Exe­cu­tivului pentru care intervenția pe lege este imperativă. Potrivit legestart.ro, acest act normativ pro­duce efecte în prezent, prin dispoziţii referitoare la ter­mene calendaristice pentru organi­zarea unor structuri instituţionale, pre­cum şi la desfăşurarea efectivă a pro­ceselor de înfiinţare şi funcţionare a camerelor agricole la nivel zonal, jude­ţean, regional şi naţional. Cu toate aces­tea, în textul legii au fost iden­tifi­cate neconcordanţe în cuprinsul dis­po­­ziţiilor privitoare la organizarea ale­gerilor pentru camerele agricole zo­nale, la sistemul electiv, la atribuţiile şi finanţarea camerelor agricole, pre­zen­tate de MADR astfel: Comitetul Naţio­nal de Iniţiativă a fost numit prin hotă­râre a Guvernului în luna martie 2011, în condiţiile în care legea care a intrat în vigoare în ianuarie 2011 stabileşte un termen de 10 zile de la data intrării în vigoare pentru înfiinţarea acestui Comitet. Acest lucru atrage după sine nerespectarea termenelor de desfă­şu­rare a altor acţiuni dispuse de lege. Prin evaluă­rile făcute la nivel teritorial, s-a cons­ta­tat că nu poate fi respectată dispoziţia referitoare la numărul de 243 electori arondaţi unei secţii de votare. Dispo­zi­ţiile existente în lege privind incom­pa­tibilităţile pentru funcţiile de membri ai birourilor permanente ai colegiilor ca­merelor agricole, nu prevăd obligaţia opţiunii pentru una dintre aceste func­ţii, ceea ce face ca, în urma alegerilor, să nu se poată constitui aceste struc­turi de conducere a camerelor agri­co­le. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 283/2010 nu au fost adop­tate nici până în prezent, deşi ter­me­nul de adoptare a fost de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Ter­me­nul stabilit pentru organizarea ale­ge­rilor, de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv luna mai 2011, nu poate fi respectat. În condi­ţiile menţionate mai sus, se impune mo­dificarea urgentă şi armonizarea în con­secinţă a acestor dispoziţii. Pro­iectul de Ordonanţă de Urgenţă pro­pu­ne măsuri pentru amendarea textului actual al legii, pentru a se asigura ca­drul necesar desfăşurării alegerilor pentru colegiile camerelor agricole zo­na­le şi organizării camerelor agrico­le la nivel judeţean, regional şi naţional. Se propun următoarele modificări în text referitoare la: numărul de electori arendaţi la fiecare secţie de votare; înlocuirea preşedintelui biroului per­ma­­nent al colegiului camerei agricole zonale de către vicepreşedinte în şe­dinţele colegiului judeţean al camerei agricole judeţene; incompatibilitatea funcţiilor de preşedinte, vicepre­şe­din­te şi secretar al biroului permanent al camerei agricole zonale cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al colegiului judeţean, regional şi na­ţio­nal şi al funcţiilor din biroul perma­nent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene, cu funcţiile de pre­şedinte, vicepreşedinte sau secretar al colegiului zonal, judeţean şi naţional; incompatibilitatea funcţiilor din biroul per­manent al camerei agricole regio­na­­le, cu funcţiile de preşedinte, vi­ce­pre­­­şedinte sau secretar al colegiului zonal, judeţean şi naţional şi incom­pa­ti­bilitatea funcţiilor din biroul per­ma­nent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale cu funcţiile de pre­şedinte, vicepreşedinte sau secretar al colegiului zonal, judeţean şi regional; faptul că o persoană poate candida pen­tru un singur colegiu zonal al ca­me­rei agricole judeţene şi pe o sin­gu­ră listă; frecvenţa şi modul de stabilire a şedinţelor de întrunire a colegiilor ju­de­ţene ale camerelor agricole judeţe­ne; alegerea şi componenţa biroului per­manent al colegiului camerei agri­cole judeţene, regionale şi al Camerei Agricole Naţionale; constituirea apa­ra­tului tehnic operaţional al camerelor agri­cole zonale şi judeţene prin pre­lua­rea personalului de la camerele agri­cole judeţene din subordinea con­siliilor judeţene înfiinţate potrivit Hotă­râ­rii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiin­ţarea camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene şi a pa­trimoniului acestora; termenul limită de organizare a alegerilor de către Co­mi­tetul Naţional, comitetele regionale şi judeţene de iniţiativă; posibilitatea de­punerii candidaturii de către mem­brii Comitetelor de iniţiativă judeţene, regionale, respectiv naţional, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepre­şe­dinţii Consiliilor judeţene la alegerile pentru colegiile camerelor agricole zo­nale, judeţene, regionale şi naţională, cu condiţia suspendării din funcţie cu 45 de zile înainte de data alegerilor; incompatibilitatea calităţii de membru al biroului permanent al colegiului ca­me­rei agricole zonale, judeţeană, re­gio­nală sau naţională cu funcţia de pri­mar, viceprimar, preşedinte, vice­pre­şe­dinte al Consiliilor judeţene; înde­pli­ni­rea de către Camera Agricolă Naţio­na­lă a funcţiei de consultare, ca parte­ner de dialog instituţional al Ministe­ru­lui Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Mediului şi Pădurilor, pre­cum şi al structurilor locale sau cen­tra­le aflate în subordinea, în coordonarea ori sub autoritatea celor două instituţii ale administraţiei publice centrale; mo­dalitatea de stabilire a listei ca­merelor agricole zonale, judeţene şi regionale. MADR propune şi o hotărâre de Gu­vern pentru aprobarea normelor meto­do­logice de punere în aplicare a pre­vederilor proiectului de act normativ.