Eusebiu Veţeleanu – program electoral


pliant_veteleanu_inaltConstruirea unor noi artere de circulaţie în municipiu: o stradă care să facă legătura între strada Remus Belu şi strada Republicii (prin spatele cartierului CPL, cu pasaj pe sub calea ferată la intersecţia cu strada Republicii); o stra­dă care să facă legătura între zona de sud a oraşului (Tro­ianu) şi strada Ştirbei Vodă prin cartierele Petrişor – Morilor; o stradă care va merge din intersecţia străzilor Nico­lae Titulescu – Republicii paralel cu calea ferată spre Bu­jo­reni (până la Abator Diana, REMAT); gândirea de către arhitecţi a unei centuri ocolitoare care să scoată trafi­cul greu de tranzit din oraş; asigurarea fluidizării traficului rutier în intersecția străzilor Calea lui Traian cu Aurelian Predescu (în zona nord, la limita cu Bujoreni); amenajarea unui sens giratoriu la Troianu; amenajarea unui sens giratoriu de la intrarea Calea lui Traian cu strada Timiş.

Continuarea şi finalizarea proiectelor iniţiate în anul 2009 prin fonduri europe­ne: amenajarea şi modernizarea Parcului Zăvoi; asfaltarea în regim de urgenţă a străzii Aurelian Sacerdoţeanu şi Iustinian Marina din Ostroveni; finali­zarea bulevar­dului Dem Rădulescu spre sud şi nord; realizarea pasajului peste calea ferată pe bulevardul Tudor Vladi­mirescu; continua­rea modernizării stră­zilor, aleilor, trotua­relor și parcărilor; rea­bilitarea podului peste râul Olt; moderni­zarea traseului de promenadă de la Statuia Libertăţii până la Motel Capela (mo­dernizarea treptelor, iluminat public, mon­tare bănci) în cola­borare cu ROMSILVA; construirea unei baze spor­tive pe terenul situat vis-a-vis de fosta Unitate Militară de la Vlădeşti sau pe islazul de la Goranu; moder­nizarea Arenelor Traian la standarde europene și transformarea acestora într-o bază sportivă multifuncţională.

Terenuri de sport pentru tineret – continuarea modernizării terenurilor din incinta şcolilor din municipiu; reabilitarea terenului de sport de la Şcoala Generală nr. 3 (Spiru Haret) şi de la Colegiul Naţio­nal „Mircea cel Bătrân”; modernizare sălii de sport a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”; construirea unei piscine aco­pe­rite, de dimensiuni olimpice, la Stadionul Municipal (unde se afla odinioară ștran­dul).

Reînfiinţarea vechiului ştrand cu apă sărată de la USG, în colaborare cu aceas­tă societate comercială; susținerea sportului vâlcean; susținerea elevilor olimpici și a copiilor supradotați; construi­rea de noi grădinițe în oraș; continuarea modernizării unităților de învățământ din oraș; transformarea ultimului tronson de la fostul Cămin pentru bătrâni din Ostro­veni (aflat acum în paragină) în locuințe sociale, amenajarea unui loc de joacă pentru copii în zonă şi construirea unei grădinițe; continuarea programului de protecție socială pentru pensionarii din municipiu (transport în comun gratuit, intrare gratuită la stadion, Grădina zoolo­gică, Ștrandul din Ostroveni și Cinemato­graful Ostroveni); construirea unui cimitir în cartierul Inătești-Morilor și unul în cartierul Ostroveni; extinderea cimitirului Eroilor din zona nord; sprijin pentru persoanele nevoiașe atunci când au un deces în familie (car mortuar și echipe de gropari în cimitirele administrate de Pri­mărie); amenajarea de urgenţă (maxim două luni) a clădirii SOCOM din centrul oraşului; construirea a două blocuri de locuințe sociale; construirea de locuințe ANL în zona Grădiniței nr. 6 din Ostro­veni; amenajarea și modernizarea albiei și falezei râului Olănești în colaborare cu Apele Române; reabilitarea și moderni­zarea Parcului Mircea cel Bătrân și a piațetei de la Ceas; modernizarea Pieței centrale, a târgurilor de la Goranu și Râu­reni; continuarea proiectului de realizare a zonei metropolitane, în vederea dez­vol­tării oraşului şi a atragerii de investitori; acordarea de facilități agenţilor eco­no­mici mari şi investitorilor care pot crea locuri de muncă în Râmni; modernizarea parcului auto al societăţii ETA SA prin achiziţionare de autobuze și microbuze noi (nu la mâna a doua!); amenajarea bălţilor de pescuit din municipiu în cola­borare cu A.J.V.P.S. Vâlcea; amenajarea unor locuri pentru picnic în Ostroveni, pe malul lacului de agrement şi la Goran; extinderea reţelelor de apă şi canalizare pe toate străzile din oraş; efectuarea periodică a deratizării şi dezinsecţiei în oraş; extinderea sistemului de iluminat public modern în toate cartierele oraşului; continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din muni­cipiu; reanalizarea sistemului de parcare cu plată în oraş, locatarii având prioritate; reorganizarea D.A.D.P. şi S.C. PIEȚE PREST SA într-o singură societate comer­cială rentabilă; externalizarea ser­viciului de ecarisaj către o firmă speciali­zată, astfel încât, în maxim doi ani de zile, pe străzile din Râmnicu Vâlcea să nu mai fie câini comunitari; construirea de noi grupuri sanitare în apropierea lăcașelor de cult și în Parcul „Mircea cel Bătrân”; alocarea de fonduri pentru încăl­zirea tuturor bisericilor din municipiu; dotarea cinematografului Ostroveni cu sistem digital 3D; concerte ale Filarmo­nicii „Ion Dumitrescu” într-o zonă amena­jată special în centrul oraşului (Parcul „Mircea cel Bătrân”) pentru perioada verii; sprijin pentru Forumul Cultural al Râmnicului și pentru alte instituții de cultură din oraș; sprijin pentru realizarea de parteneriate între Teatrul Ariel şi alte teatre  atât din ţară cât şi din străinătate pentru diversificarea actului cultural; acordarea unei atenții sporite cartierului Nuci prin lucrări de modernizare; menţinerea legăturii cu cetăţenii oraşului prin întâlniri periodice.