Declaraţia unică D 112 – documentar fiscal


finante_sediuÎncepând cu veniturile obţinute în luna octombrie 2011, Declaraţia unică D112 se va depune trimestrial de anumite entităţi, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

În acest context,  Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă mai jos un documentar fiscal pe această temă.

Categorii de contribuabili

Au obligaţia de a depune trimestrial Declaraţia unică:

– asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor publice care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

– persoanele fizice autorizate şi întreprinderile indi­vi­­duale, persoanele fizice care exercită profesii libe­rale, precum şi asocierile fără personalitate juridică cons­ti­tuite între persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;

– persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

– persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care în anul anterior au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv.

Declarare şi plată

Categoriile de plătitori menţionate mai sus vor face plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate acestora şi a contribuţiilor sociale obligatorii aferente până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. Primul termen trimestrial de depunere a Declaraţiei şi de plată a obligaţiilor declarate este 25 ianuarie 2012. Pentru celelalte categorii de contribuabili care au calitatea de angajator sau asimilată acesteia depunerea D112 se face lunar până la data de 25 inclusiv din luna următoare celei în care au fost realizate veniturile.

Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

Însă, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care, potrivit legii, au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei, trebuie să depună declaraţia 112 până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat a unui beneficiar de venit. Astfel, dacă a încetat calitatea de asigurat în prima lună din trimestru, se depune declaraţia aferentă acestei luni, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, iar declaraţiile aferente lunilor 2 şi 3 din trimestru se depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, până la data de 25 inclusiv a lunii 3 din trimestru, urmând ca după încheierea trimestrului, să se depună numai declaraţia pentru luna a treia. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a treia a trimestrului, declaraţiile aferente întregului trimestru se depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului.

Alte obligaţii declarative

Contribuabilii care au obligaţia, potrivit legii, de a depune trimestrial declaraţia D112, începând cu veniturile lunii octombrie 2011, trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie de menţiuni, până la data de 30 octombrie a.c., pentru modificarea vectorului fiscal la impozit pe salarii şi contribuţii sociale prin declararea perioadei fiscale trimestriale.

Totodată, persoanele şi entităţile care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei pot opta pentru de­punerea lunară a acesteia. Opţiunea se manifestă prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaraţii privind opţiunea, până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Pentru declaraţia aferentă trimestrului IV 2011, op­ţiu­nea de depunere lunară trebuie comunicată organului fiscal competent până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Contribuabilii care au, potrivit legii, obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei D112, dar au optat pentru depunerea lunară a acesteia, pot reveni la regimul de declarare trimestrial prin depunerea unei declaraţii privind opţiunea până la data de 31 ianuarie.

Contribuabili care au obligaţia depunerii D112

Obligaţia depunerii Formularului 112 „Declaraţie  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” o au toate persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau asimilată acesteia, inclusiv:

– entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care se desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru: (1) persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege; (2) persoanele fizice nerezidente care realizează venituri de natura celor menţionate la punctul (1), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

– plătitorii de venituri pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, şi pentru care, potrivit art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj;

– persoanele asimilate angajatorului, respectiv:

– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru persoanele care beneficiază de indemni­za­ţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protec­ţie socială ori de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care dispoziţiile legale pre­văd plata de contribuţii sociale din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

– Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, care administrează si gestionează prestaţiile sociale acorda­te de la bugetul de stat pentru persoanele care bene­fi­ciază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârs­tă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele, cetăţeni români care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;

– Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;

– entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele care sunt plătite de către Casa Naţională  de Pensii Publice, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;

– Ministerul Justiţiei, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se află in perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;

– Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

– Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;

– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin ca­se­le de asigurări de sănătate subordonate, pentru per­soa­nele prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 339/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– unităţile trimiţătoare, pentru personalul român tri­mis în misiune permanentă în străinătate, pentru so­ţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune per­manentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă ra­porturile de muncă sau raporturile de serviciu şi pentru mem­brii Corpului diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă, ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice;

– autorităţile administraţiei publice locale, orice plă­ti­tor de venituri de natură salarială sau asimilate sala­riilor.

– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Atenţie! În declaraţia D112 nu se cuprind diferenţele de impozit pe venit şi contribuţii sociale stabilite în urma inspecţiei fiscale.

Categorii de impozite şi contribuţii pentru care se depune D112

Formularul 112 se depune pentru următoarele categorii de impozite şi contribuţii:

– impozit pe venitul din salarii;

– contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi;

– contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

– contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri;

– contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator;

– contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate  pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională suportată de angajator şi alte deduceri legale;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile care depăşesc plafonul legal;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate/arest preventiv;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorate de angajator;

– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj;

– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator;

– contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi;

– contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de angajator;

– contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

– contribuţia pentru asigurări sociale  de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

– contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii;

– contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevă­zu­te la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi pen­­tru persoanele care se află în perioada  de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de liber­tate;

– contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute;

– contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale trafi­cu­lui de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;

– contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

– contribuţia individuală de asigurări sociale dato­rată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială;

– contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj da­torată de persoanele care realizează venituri de na­tură profesională, altele decât cele de natură salarială;

– impozit pe veniturile din pensii;

– impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drep­turi conexe, definite  potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1  din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

– impozit pe veniturile rezultate din activităţi profe­sio­nale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

Modalitatea de depunere a D112

Declaraţia D112 se depune numai prin mijloace elec­tronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-Româ­nia.

Pentru depunerea declaraţiei prin Internet, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condi­ţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin Internet este necesară o semnătură electronică, obţinută printr-un certificat digital. Conform Legii nr. 455/2001, certificatele calificate se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi. Conform Legii 455/2001, Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilită şi publicată de Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale pe site-ul  www.mcsi.ro.

După obţinerea certificatului calificat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat,  persoana împuternicită trebuie să se înregistreze ca utilizator al serviciului de depunere online pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală., www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, astfel:

– instalează programul Adobe Reader 8.2.;

– descarcă documentul de confirmare de pe portalul ANAF, îl completează şi îl transmite pe e-mail la furnizorul certificatului;

– după primirea Documentului de confirmare, sem­nat de furnizorul acreditat, se, transmite, prin portal, la ANAF (modulul Declaraţii electronice, opţiunea Înregistrare certificate calificate).

– listează, semnează şi ştampilează cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică – formularul 150;

– în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Dacă titularul certificatului calificat are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);

– prezintă documentele la orice unitate fiscală (actul de identitate, formularul 150 şi împuternicirea/docu­mentul care atestă calitatea de reprezentant legal);

– confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal. După acest termen, persoana poate încerca să utilizeze serviciul de depunere declaraţii, chiar dacă nu a primit confirmarea pe mail. Dacă sunt întâmpinate probleme, se trimite mesa­jul de eroare pe adresa de mail Admin.Portal@mfinante.ro.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează/ validează cu ajutorul programelor de asistenţă.

Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau pot fi descărcate de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.

Rectificarea D112

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii recti­fi­cative. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formu­larului. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială. Declaraţia rectificativă întocmită conform  preci­zărilor anterioare se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul pe venit se calculează şi se reţine în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acestuia, şi anume la data plăţii venitului.

Pentru contribuţiile sociale, în situaţiile în care au fost acordate drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi în situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni.

În cazul rectificărilor care vizează perioade de ra­por­tare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contri­buabilii vor depune declaraţii rectificative potrivit legislaţiei spe­ci­fice în vigoare în perioada la care se referă acestea.

Sancţiuni pentru nedepunerea D 112

Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele juridice.