Declaraţia 112


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 a fost introdus formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Categorii de contribuabili care au obligaţia depunerii declaraţiei 112:

– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator

– entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care se desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care se beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru:

1. persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege;

2. persoanele fizice nerezidente care realizează venituri de natura celor menţionate la punctul 1, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

– plătitorii de venituri pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, şi pentru care, potrivit art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj;

– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului.

– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Impozite şi contribuţii pentru care se depune D 112

Declaraţia 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contri­buţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a per­soanelor asigurate” se depune de angajatori sau entităţi asimilate acestora, pentru următoarele categorii de impozite şi contribuţii:

– impozit pe venitul din salarii;

– contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi;

– contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

– contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri;

– contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator;

– contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională suportată de angajator şi alte deduceri legale;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile care depăşesc plafonul legal;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate/arest preventiv;

– contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorate de angajator;

– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj;

– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator;

– contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi;

– contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de angajator;

– contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

– contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii;

– contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul Penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;

– contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute;

– contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;

– contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială;

– contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială;

– impozit pe veniturile din pensii;

– impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

– impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil;

Depunerea D 112

Formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.

Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.