Ce angajări face legislativul județului în perioada următoare?


Consiliul Judeţean Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de con­silier (agent de turism/ghid de turism) – Centrul Naţional de Promovare Turistică în  Consiliul Jude­ţean Vâlcea. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar­ținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de preve­derile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea partici­pării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; brevet de turism eliberat de Autoritatea Naţională pentru Turism;
• curs de calificare în domeniul turismului: agent de turism sau ghid de turism, absolvit cu certificat de calificare profesională recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
• vechimea în specialitatea studiilor necesară – minimum 1 an; cunoştinţe şi abilităţi de operare pe calculator: nivel mediu (aplicaţii Office şi Internet);
• limbi străine.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 iunie 2017, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 22 iunie 2017, ora 11.00 – proba scrisă, inclusiv testul de verificare a cunoştin­ţelor de limbă străină; 26 iunie 2017, ora 14.00 – proba practică de testare a cunoştinţelor şi abilităţilor de operare pe calculator; 28 iunie 2017, ora 14.00 – proba interviu în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
• cererea de înscriere la concurs adresată con­du­cătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt docu­ment care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente pe­nale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, Județul Vâlcea, telefon 0250/732.901, interior 121 sau 112.