ASISTENȚII MEDICALI ȘI MUNCA LOR, PAS CU PAS


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea. Astăzi vom trece în revistă prevederi din OG 144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical, această Ordonanță de Guvern putând fi numită, pe bună dreptate, «Biblia asistentului».

CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

SECŢIUNEA a 5-a Organizarea la nivel teritorial şi naţional

Paragraful 1
Organizarea la nivel teritorial
ART. 47

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, se organizează câte o filială a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formată din toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filiala judeţeană, respectiv filiala municipiului Bucureşti.
(3) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3^1) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu pot funcţiona în afara Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3^2) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii, nu pot emite hotărâri şi decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional.
(3^3) Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România hotărăşte modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a bugetului propriu al aparatului central.
(3^4) Filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia să prezinte semestrial Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România un raport privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi ale Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, deciziile biroului Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.
(3^5) Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România informează Consiliul naţional cu privire la modalitatea de realizare a obligaţiilor prevăzute la alin. (3^4).
#B
(4) Sediul filialei judeţene este în oraşul de reşedinţă a judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti, pentru filiala municipiului Bucureşti.
ART. 48
(1) Organele de conducere ale filialei judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul judeţean, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti;
c) biroul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti;
d) preşedintele.
(2) Atribuţiile filialei judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 49
(1) Adunarea generală judeţeană este constituită din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu drept de liberă practică înscrişi în filiala judeţeană respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 100.
(2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii consiliului judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali.
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi.
ART. 50
(1) Consiliile judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi, respectiv, asistenţilor medicali înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după cum urmează:
a) până la 2.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 9 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene;
b) între 2.001 – 4.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 11 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene;
c) între 4.001 – 6.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 13 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene;
d) între 6.001 – 10.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 15 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene;
e) peste 10.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 17 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene.
(2) *** Abrogat
(3) Alegerile sunt validate în prezenţa a 2/3 din numărul total al reprezentanţilor în adunarea generală; în cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentanţilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participanţilor.
(4) Biroul Consiliului judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi secretar, aleşi de către consiliul judeţean din rândul membrilor săi, iar Biroul Consiliului Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi secretar, aleşi de către Consiliul Municipiului Bucureşti din rândul membrilor săi.
(5) Organele de conducere ale filialelor judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti se subordonează ierarhic Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(6) La nivelul unităţilor sanitare, se pot delega de către preşedintele filialei unele atribuţii, unui reprezentant ales în adunarea generală din unitatea respectivă.

ANUNT IMPORTANT

CU PRIVIRE LA ALEGERILE PENTRU ADUNAREA GENERALA JUDETEANA A OAMGMAMR-FILIALA VALCEA
LUNI – 29.11.2021, SE VOR DESFASURA ALEGERILE PENTRU ADUNAREA GENERALA JUDETEANA A OAMGMAMR- FILIALA VALCEA
Asistenții medicali care doresc sa-si exprime votul, o pot face luni – 29.11.2021, la sediul filialei Vâlcea, situat in str. ALEEA MUZICII, nr. 5-8, bl. RO 5 -R O6, sc. RO5, apartament 3-6, din Rm. Vâlcea, unde funcționează COMISIA ELECTORALA JUDETEANA, între orele 07.00-16.00. La nivelul județului Vâlcea, mai funcționează:
– SUBCOMISIA ELECTORALA NR.1 DRAGASANI din cadrul SPITALULUI MUNICIPAL;
– SUBCOMISIA ELECTORALA NR. 2 Horezu din str. ALEX. IOAN CUZA, NR 13;
– SUBCOMISIA ELECTORALA NR. 3 BREZOI, din cadrul SPITALULUI BREZOI.
În cadrul celor 3 (trei) SUBCOMISII (DRAGASANI, HOREZU, BREZOI), exprimarea votului se va face intre orele 07.00-15.00.
Nota: Pentru a putea să vă exprimați opțiunea de vot, trebuie să prezentați CI.
va urma…