Anularea înregistrării în scopuri de TVA


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, în articolul de mai jos, reaminteşte contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) principalele prevederi referitoare la anularea de către organele fiscale a codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţii în care se anulează codul de TVA

Organele fiscale competente anulează din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în următoarele cazuri:

– dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – de la data declarării ca inactivă (contribuabilii sunt declaraţi inactivi dacă nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege, se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia, organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat);

– dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii – de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;

– dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilit prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz) – de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente;

– dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă – din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic;

– dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare – din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic;

– dacă persona nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de către organele fiscale competente – din prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă a solicitat anularea înregistrării sau a depus declaraţia de încetare a activităţii.

– în situaţia scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul contribuabililor care nu au depăşit plafonul de scutire, la solicitarea persoanei impozabile – de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Reînregistrarea în scopuri de TVA

După anularea înregistrării în scopuri de TVA, organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA, astfel:

– din oficiu, de la data la care a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, în cazul persoanelor impozabile declarate inactive sau intrate în suspendare temporară;

– la solicitarea persoanei impozabile în situaţia în care aceasta sau asociaţii/administratorii acesteia au avut fapte înscrise în cazierul fiscal şi au fost anulate, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;

– la solicitarea persoanei impozabile în situaţia în care aceasta nu a depus decontul de taxă pe parcursul unui semestru calendaristic, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza prezentării deconturilor de taxă nedepuse la termen şi a unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă. Dacă respectiva situaţie reprezintă prima abatere, persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA, dacă îndeplinesc toate condiţiile – numai după o perioadă de 3 luni de la anularea înregistrării.

Atenţie! În situaţia în care, după reînregistrarea în scopuri de TVA, situaţia se repetă, organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de TVA şi nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare;

– la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia în care scoaterea din evidenţă s-a datorat depunerii de deconturi în care nu sunt înscrise achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice, cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea – data înregistrării în scopuri de TVA fiind data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. Organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare dacă persoana impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anulării.