Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

27 septembrie 2020

Viticultori, vi se pregătește ceva!


• Ministerul Agriculturii a postat pe propriul site un proiect legislativ de modificare și completare a Anexei la Ordinul nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Pentru un județ cu tradiție viticolă multiseculară, schimbările afectează direct o bună parte a industriei vâlcene așa că iată listă principalelor noutăți:
La punctul 1, lit. b) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: “b) solicitanți – persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: dețin sau exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., cu destinația de producție D.O.C. și/sau I.G. și autorizate în acest sens, și produc și îmbuteliază vinuri cu D.O.C. și/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puțin 25% din producția totală de vin; achiziționează struguri pentru vin cu destinația de producție D.O.C. și/sau I.G., produc și îmbuteliază vinuri cu D.O.C. și/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puțin 25% din producția totală de vin. Solicitanții trebuie să fie: întreprinderi mici și mijlocii cu mai puțin de 50/250 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 10/50 milioane euro; sau microîntreprinderi cu mai puțin de 10 angajați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 2 milioane euro; sau întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro și care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a microîntreprinderilor; să îndeplinească prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare”. Punctul 3.3. se modifică și va avea următorul cuprins:
“3.3.– Pentru întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro, conform definiției de la punctul 1, lit.b), rata sprijinului se reduce la jumătate ”.
Punctul 5.2., se modifică și va avea următorul cuprins: “5.2. – Pentru a realiza demarcarea față de Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (P.N.D.R. 2014 – 2020), cheltuielile eligibile prin Programul Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 (P.N.S. 2014 – 2018) nu vor fi eligibile în P.N.D.R. 2014 – 2020; în sectorul prelucrării produselor vitivinicole, solicitanții care au accesat sprijin pentru modernizare/renovare prin P.N.S. 2014 – 2018 nu vor accesa sprijin pentru modernizare/renovare prin P.N.D.R. 2014 – 2020, decât după finalizarea proiectului P.N.S. 2014 – 2018. Solicitanții pot accesa investiții noi în sectorul vitivinicol în cadrul sub-Măsurii 4.2 din P.N.D.R. 2014 – 2020 și înainte de finalizarea investiției derulate prin P.N.S. 2014 – 2018.
Punctul 7.1., lit.b2 se modifică și va avea următorul cuprins: “b2 –în cazul solicitării plății în avans, autorizația de renovare/modernizare pentru aceste investiții (vinotecă, săli de prezentare), după caz”.
După punctul 7.2., lit. g), se introduce o nouă literă, litera h), care va avea următorul cuprins: “h) – Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face și în avans, în condițiile în care: i) se solicită în cerere, în baza programului aprobat, înainte de executarea investiției; ii) programul de investiții a fost aprobat de către A.P.I.A.; iii) solicitantul a constituit o garanție constând într-o sumă egală cu 110% din valoarea sprijinului solicitat în avans, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare; iv) în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, o garanție poate fi constituită sub formă de: a) depozit în numerar; b) scrisoare de garanție bancară.
Garanția trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfășurare a investiției, la care se adăugă 90 de zile și se depune odată cu declarația de începere a acesteia.
La punctul 7.7. după lit. g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: “h) autorizația de renovare/modernizare pentru investițiile care cuprind operațiuni de renovare/modernizare a structurii de prezentare/vânzare(vinotecă, săli de prezentare), după caz, pentru care nu s-a solicitat plata în avans”.
La punctul 7.7., lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: “b) să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât și la fata locului) efectuată de către autoritățile competente însărcinate cu controlul tuturor plăților solicitate din F.E.G.A. și să permită/să faciliteze accesul în spatiile administrative și de producție”.

Etichete: , ,

Alte articole de la Agricultura