Vineri aflăm, Care sunt cei mai buni și care sunt cei mai slabi manageri ai culturii vâlcene?


• legislativul județului ia act de notele scoase la evaluări de Doina Gănescu, Remus Grigorescu, Claudiu Tulugea, Antonie Chelcea, Alin Pavelescu și Adrian Roman

Consilierii județeni se reunesc vineri, în penultima zi de martie 2018, pentru o ședință cu mai multe puncte de interes major. Printre acestea, regăsim și evaluările pe care le-au pregătit managerii culturii vâlcene: managerul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, managerul Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, managerul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea și managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea. Doina Gănescu, Remus Grigorescu, Claudiu Tulugea, Antonie Chelcea, Alin Pavelescu și Adrian Roman au primit note de la 10 la 8,50.
Iată care este ordinea completă a întâlnirii de la finele acestei săptămâni: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 15 februarie 2018, Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 26 februarie 2018, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2017, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. CETPREST S.R.L. Berbești, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, pe anul 2018, a estimării acestuia pe anii 2019-2021, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2017, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2017, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești-Căciulata” – cod SMIS 14.921, Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării activităților de evidență a persoanelor din localitățile județului Vâlcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Fârtățești – Lădești – Băbeni – Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pe traseele județene 035 și 048 operatorilor de transport rutier declarați câștigători în data de 12.03.2018, în urma organizării licitațiilor electronice la nivel național pentru efectuarea serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate pe perioada 08.04.2018 – 30.06.2019, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Vâlcea, dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și darea lor în administrarea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea și Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economice, faza: „Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvol­tare locală, aprobat prin Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și comple­tările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea indem­nizației lunare brute pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizației lunare brute a administratorului special de la Societatea „CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea” și încheierea actului adițional la contractul de mandat al acestuia, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății, începând cu data de 22.05.2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului Doinei Gănescu, managerul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului lui Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului lui Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului lui Dumitru Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului lui Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului lui Adrian Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea lui Adrian Constantin Roman, în calitate de manager interimar al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 mai 2018, până la data încheierii contractului de mana­gement cu câștigătorul concursului de proiecte de management, Diverse.