Ultimele zile pentru ajutoarele în agricultura ecologică


APIA anunță că, până în 7 noiembrie, inclusiv se mai pot depune cererile de soli­ci­tare a ajutorului specific acordat pentru îmbu­nă­tăţi­rea calităţii produselor agricole în sec­torul agri­cultură ecologică. Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fon­­­duri europene de 7.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Potrivit HG nr. 759/2010 cu modifi­că­rile şi completările ulterioare, ajutorul spe­ci­fic se acordă pentru exploataţiile din pro­ducţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de conversie (trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică). Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale consti­tuite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoa­ne juridice care îndeplinesc cumulativ urmă­toarele condiţii: sunt înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în siste­mul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole de Dez­voltare Rurală judeţene; deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de către MADR; deţin un document justifica­tiv/cer­tificat de confor­mi­tate/master certifi­cat/cer­tificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, su­pra­faţa, numărul de animale, numărul de fa­milii de albine, emis de organismul de ins­pec­ţie şi certificare cu care a încheiat contractul; se menţin în sistemul de agricultură ecolo­gică pe o perioadă de 5 ani; în cazul benefi­ciarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente; respectă normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiții agricole și de mediu – GAEC și cerințele legale în materie de gestionare – SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România) cu completările și modificările ulterioare, dacă solicită și sprijin pentru suprafață. Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie. Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul ve­getal. Pentru exploataţiile din domeniul creş­te­rii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/II/IF, respectiv domi­ciliul pentru persoane fizice. Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 29 decembrie 2014. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale în confor­mitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru mai multe informaţii poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare. Legislaţie: HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricul­tură ecologică, cu modificările şi com­pletările ulterioare; HG nr. 769/2014 pentru completarea HG nr. 759/2010 privind acor­da­rea de ajutoare specifice pentru îmbunătă­ţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru anul 2014. Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri este următorul: 1.180 lei/exploa­tație pentru exploatațiile cuprinse între 0,30 ha – 5 ha, inclusiv; 845 lei/exploa­tație pentru exploatațiile cuprinse intre 5,1 ha – 20 ha, inclusiv. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor începând cu data de 2 decembrie 2014.

Posting....