Totul despre noile carnete de producător agricol


Aşa după cum vă informam şi în ediţiile anterioare, Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin prin care se va aproba modelul carnetului de producător și procedura de obținere a acestuia. Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului București solicită Companiei Naționale „Imprimeria Națională” SA tipărirea necesarului de carnete de producător. Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu respectarea următorului regim de completare a primei file din carnet, care este nedetașabilă: numele, prenumele titularului atestatului de producător – se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol; domiciliul solicitantului – se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI; numele, prenumele soț/soție, rude/afini grad I, după caz – se înscriu numele și prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător; domiciliul soț/soție, rude/afini grad I, după caz – se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI; suprafețele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase, deținute de titular; produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, după caz, sau toate produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale, obținute din fructele și/sau legumele produse de solicitant, după caz. Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare; producțiile estimate a fi destinate comercializării – se înscriu datele declarate de solicitant.
La nivelul fiecărei primării se va înfiinţa, se va organiza şi se gestiona Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător, precum și ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, după caz, produsele gospodăriei / fermei, suprafețele cultivate, efectivele de animale / familii de albine / cutii viermi de mătase deținute, producțiile estimate a fi destinate comercializării.
În situația pierderii / distrugerii / furtului carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, titularul / utilizatorul acestuia este obligat să anunțe în termen de 24 de ore unitatea de poliție cea mai apropiată, precum și autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere un alt carnet, operand mențiunea corespunzătoare în Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol. Eliberarea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol cu încălcarea dispozițiilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, atrage după sine nulitatea acestora.

Posting....