Se fac angajări la OCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de consilier cadastru, gradul II. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, orice candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate, minimum 6 luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 iulie, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 2 august, ora 09.30 – proba scrisă; 8 august, ora 09.30 – interviu.
Relaţii suplimentare se obţin de la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, str. General Magheru, nr. 25, etaj III sau apelând numărul de telefon 0250.744.150.