Racord de gaze la parcul industrial din Budești


În data de 25 august este programată licitația pentru acord acces – racord și SRMP Parc Industrial Râmnicu Vâlcea comuna Budești. Codul CPV principal este 45231220-3 Lucrări de construcții de gazoducte .Valoarea totală estimată este de 927.386 lei. Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este a opta zi dina intea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și com pletată de OUG 107/2017 pentru modi ficarea și comple tarea unor acte normative cu impact în dome niul achizițiilor publice. Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor supli mentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și com pletată de OUG 107/2017 pentru modifi carea și com pletarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 6-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.