PREOTUL LAURENȚIU RĂDOI, UN CĂRTURAR DE SEAMĂ AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


-teolog, doctor în teologie; preot, profesor; cercetător istoric, eseist, publicist; responsabil și îngrijitor al unor publicații cu caracter istoric și religios-

Preacucernicul Părinte Laurenţiu Rădoi s-a născut la 24 septembrie 1977 în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea și a fost hirotonit întru preot în anul 2006, pe seama Paraclisului Se­minarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Nicolae” unde a îndeplinit misiunea de Preot Spiritual (îndrumător spiritual). În­cepând cu 1 octombrie 2009, este preot paroh la Parohia Gâr­deşti, din localitatea natală. Aici, pe lângă slujirea la altar, se re­mar­că printr-o bogată și frumoasă activitate misionară, social-fi­lantropică, administrativă și ctitoricească – fiind unul dintre cti­torii principali ai bisericii „Sfântul Gheorghe” din Drăgă­șani ridi­cată în 2010 în Colonia Rudari, de restaurare și de înzestrare cu obiecte de cult și mobilier a bisericii parohiale „Sfântul Nicolae”, de restaurare a capelei şi a cancelariei parohiale.
Începând cu anul 2001, părintele Laurențiu Rădoi predă Religia în cadrul mai multor instituții de învățământ preuniver­sitar (primar și secundar) din municipiile Drăgășani și Râmnicu-Vâlcea: Școala „Tudor Vladimirescu (2001-2002, 2004-2005) și Școala nr. 5 (2005-2006), ambele din municipiul Drăgășani, Școala nr. 10 (2008-2010) și Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din municipiul Râmnicu-Vâlcea (2006 – în prezent). De asemenea, în perioada 2005-2006, a predat muzica la Școala „Nicolae Bălcescu” din Drăgășani. Din anul 2006 îl găsim în două etape, perioada 2006-2008 și din 2014 până în prezent, profesor în cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea unde predă Istoria Bisericii Universale şi Istorie Universală. De remarcat faptul că, de-a lungul anilor, începând cu 2009, elevii aflați sub îndrumarea părintelui Laurențiu Rădoi au obținut o serie de premii și mențiuni la concursurile județene și naționale cu tematică religioasă.
Rolul preotului profesor Laurențiu Rădoi în școală are și alte valențe, mult mai profunde. Pe lângă multitudinea de activități școlare și de programe spirituale și cultural-edu­ca­tive pe care le coordonează și îl scot în evidență, părintele Laurențiu Rădoi asigură consilierea duhovnicească a elevilor din școlile la care activează, prin spovedanii şi discuţii, remar­cându-se și pe această linie extrem de sensibilă ca un bun doctor pentru sufletele tinere pe care le tratează cu pricepere, răbdare și dragoste. Iată că, dacă la început distingeam calitatea de bun păstor, duhovnic și administrator a preotului Laurențiu Rădoi în parohia încredințată de ierarhul locului, acum distingem calitatea preotului-profesor și îndrumător, a duhovnicului pentru elevii încredințați de instituțiile școlare.
După această scurtă prezentare, trecem într-o altă sferă ce-l definește pe eroul nostru, nu înainte de a face cunoscut faptul că în urma stagiilor de perfecționare, acesta și-a dat în 2006 definitivatul în învățământ, iar în 2012 a obținut gradul didactic I.
Pasionat încă din copilărie de istorie, după mai multe etape de pregătire – studii universitare și postuniversitare, reușește să se definească a fi unul dintre cei mai repre­zentativi cercetători vâlceni în domeniu. Începe aprofundarea istoriei ca știință la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, ale cărei cursuri le-a urmat între 1997-2001, continuă cu studiile postuniversitare la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în 2001-2002, Facultatea de Teologie din Geneva, Elveția, în 2002-2003 și studiile doctorale la Facultatea de Teologie din Sibiu, în 2006-2010, istoria Bisericii fiind, în mod special, ramura în care s-a făcut cunoscut atât în mediul universitar teologic, ca student și doctorand, ulterior în cel profesional – bisericesc și educativ școlar, ca preot și profesor, cât și în cel științific și cultural unde se bucură de o reală și binemeritată apreciere, titlul de doctor în teologie înnobilând această pasiune printr-o admirabilă teză realizată sub îndrumarea distinsului academician Mircea Păcurariu – preot și profesor universitar, unul dintre cei mai valoroși istorici ai Bisericii Ortodoxe Române, susținută la 30 septembrie 2010, la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Opera științifică și creativă a preotului cercetător, dr. Laurențiu Rădoi, este reprezentată de trei volume publicate ca unic autor, colaborator la două volume colective și un volum în curs de apariție. În domeniul publicistic aceasta este evidențiată prin cele 20 de articole, studii științifice și recenzii apărute în perioada 2001 – aprilie 2015 în mai multe ziare, reviste de cultură și religie, locale și regionale:
– volume publicate ca unic autor: Vâlcea, vatră de cultură și spiritualitate românească, Sibiu, Editura Alma Mater, 2012; Monografia Mănăstirii Clocociov, București, Editura Evan­ghe­lismos, 2013; La 625 de ani de atestare documen­tară a Râm­nicului. Epoca lui Mircea cel Mare, moment de seamă în Istoria Județului Vâlcea (1386-1418), Râmnicu-Vâlcea, Editu­ra Sfân­tul Antim Ivireanul, 2014. Vorbim despre lucrări care poar­tă girul Înaltpreasfințitului Gherasim – Arhiepiscopul Râm­nicului, Presfințitului Sebastian – Episcopul Slatinei și Ro­manaților, aca­demicianului Mircea Păcurariu (amintit mai sus) și confe­ren­țiarului universitar doctor Ioan St. Lazăr – pre­ședinte  exe­cu­tiv al Fundației Culturale „Sfântul Antim Ivireanul”.
– volume colective în care a publicat: Râmnicul Vâlcea, vatră de spiritualitate românească, în volumul File de istorie Preţuire şi recunoştinţă părintelui profesor Mircea Păcurariu, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca și Editura Andreiana, Sibiu 2012; In memoriam Mihai Eminescu, poetul neuitării, în Arhiepiscopia Râmnicului, un nou început, Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 2014, p. 61-69 (ediție îngrijită de Eugen Petrescu).
– volum în curs de apariție: Istoria Seminarului din Râmnicu-Vâlcea.
– articole și studii publicate: Trei monumente de artă, în ziarul Lumina, ediție de Oltenia, 10 septembrie 2012; Partici­pa­rea clerului vâlcean la Revoluţia de la 1821, în Lumina, ediţia de Oltenia, 7 noiembrie 2012; Participarea cle­rului la Războiul de Independenţă: Amintiri din trecutul Bisericii vâlcene, în Lumina, 14 ianuarie 2013; O scurtă privire asupra bisericilor din Râmnicu Vâlcea, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 5-8, 2012; Implicarea Bisericii în mişcările naţionale, în Lumina, 8 martie 2013; Trei vrednici slujitori în sprijinul cauzei naţionale, în Lumina, 30 aprilie 2014; Moştenirea Brânco­ve­nească Constantin Brâncoveanu, un domn providenţial, în Mi­siu­nea, anul I, 2014; în Brâncoveniana, I, Râmnicu-Vâlcea, 2014; Argumentele unui preot vâlcean pentru ora de Religie, în ziarul Criterii naţionale, ianuarie 2015; În slujba vâlcenilor: Compozitorul Anton Pann, în Criterii naţionale, martie 2015; Apariţii editoriale în Arhiepiscopia Râmnicului, în Criterii na­ţio­nale, martie 2015; Jertfa preoţilor vâlceni pentru întregirea neamului, în ziarul Criterii naţionale, martie 2015; Prin pocăinţă ajungem la Înviere, în Criterii naţionale, aprilie 2015.
– recenzii publicate: Istoria Medievală a României, I. D. Iscru, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 2001; Biserici şi mănăstiri medievale din România, Vlad Ghimpu, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 2001; Conciliul de la Trident, A. Talon, în Mitropolia Olte­niei, nr. 1-4, 2003; La reforme: Pourquoi, F. Higman, în Mitro­polia Olteniei, nr. 1-4, 2003; Jean Calvin, C. A. Keller, în Mitro­polia Olteniei, nr. 5-8, 2003; Jean Calvin, Denis Muler, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-8, 2003.
Am vorbit despre teologul, preotul, profesorul, cercetă­to­rul și publicistul Laurențiu Rădoi, dar trebuie adus în atenție și rolul foarte important al acestuia în coordonarea unor lu­crări colective ce au ca tematică istoria bisericească vâlcea­nă și acela de redactor al revistei Misiunea – publicație cu apariție anuală a Centrului de Cercetare a Conlucrării Bise­ricii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodo­rescu”, ambele – centrul și periodicul, înființate în anul 2014, director fondator fiind prof. univ. dr. Valentin Ciorbea. Proiectul este rezultat al colaborării dintre Școala Doctorală de Științe Umaniste, domeniul Istorie, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, Arhiepiscopia Râmnicului, Serviciul Istoric al Armatei și Muzeul Marinei Române.
Titlurile de carte, articole, studii și recenzii menționate, reprezintă o certă dovadă a faptului că tânărul preot și profesor drăgășenean, dr. Laurențiu Rădoi, calcă pe urmele unor distinși reprezentanți ai clerului ortodox – ierarhi, preoți de mir și monahi născuți în vatra vâlceană, căutători prin istoria neamului, cercetători cu o operă științifică și literară de aleasă ținută, adăugându-se astfel valorilor fondului uman românesc printr-o intensă și rodnică activitate de cercetare istorică materializată prin opera prezentată.
Mai mult de atât, pe lângă faptul că este un om bine pregă­tit pe linie teologică, un om cu o vastă cultură, un cercetător se­rios, care se respectă – dovadă fiind mulțimea izvoarelor care stau la baza lucrărilor sale, un om harnic așa cum ne-a dovedit în ultimii ani – prin opera ce l-a propulsat dincolo de hotarul ano­nimatului, preotul cărturar Laurențiu Rădoi este și un om foar­te inteligent, cu o mare putere de înmagazinare a infor­ma­ției, dar și un bun orator, calități înnăscute ce trezesc interesul și captivează auditoriul; este omul care convinge prin cuvânt. Așa s-a făcut iubit de enoriașii săi, de elevii seminariști și de cei ce urmează artele, de istorici și de iubitorii de istorie deopotrivă.
Concluzionând, putem spune că preotul profesor și cercetător Laurențiu Rădoi este, asemenea altora ca el, omul ales să facă lucruri alese, frumoase, împlinitoare; este omul ales să pună umărul la revigorarea neamului românesc mutilat psihic și fizic de regimul comunist și de regimurile ce i-au urmat, la rezidirea curată a poporului român, a singurului popor ortodox din lumea latină; este exemplul românului cu rădăcini profunde în țărâna aceasta, cu trăire în respect față de valorile strămoșilor, valori ce ne-au dat forța necesară să rezistăm și răzbim prin vremuri.
Una din învățăturile Vechiului Testament – prima din cele două părți a Sfintei Scripturi (Biblia), pe care își zidește numele părintele Laurențiu Rădoi, își are izvorul în Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul), acolo unde, la capitolul 41.15 se spune: „Ai grijă de nume, că acesta-ți va rămâne mai mult decât o mie de comori mari de aur.”
Îl felicit pe tânărul și vrednicul preot profesor și cercetător istoric, dr. Laurențiu Rădoi, pentru grija pe care o are față de numele său, pentru realizările de până acum și, totodată, îi urez succes deplin în continuare și un parcurs cât mai frumos pe drumul către steaua sa din universul marilor valori românești.
Cu aleasă prețuire,
Eugen Petrescu,
Râmnicu-Vâlcea, 26 aprilie 2015