Pentru asigurarea sustenabilităţii energetice a instituţiilor publice şi iluminatului public, Horezu are parc fotovoltaic!


În urmă cu câteva zile, prima­rul Ilie Fârtat (foto) a „raportat” înche­ie­rea proiectului „Asigurarea suste­na­bilităţii energetice din surse alter­native, a consumatorilor, insti­tu­ţii publice şi iluminat public din oraşul Horezu” printr-o confe­rin­ţă de presă, precedată de o vizită în zona Treapturi, unde s-a rea­lizat investiţia. În prezenţa pre­fec­tului Dumitru Cornoiu şi a pre­şe­dintelui Gheorghe Păsat de la Con­siliului Judeţean, primarul Fâr­tat a reamin­tit că acest proiect este cel mai important derulat în ultimii ani la Horezu, iar contractul de finan­ţare cu Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie s-a semnat pe 24 septembrie 2013.

Fiecare dintre cele 3.636 de panouri fotovoltaice generează 270 W!

„Proiectul a fost co-finanţat prin Fondul European pentru Dez­voltare Regional, fiind realizat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Econo­mice. Proiectul se încheie pe 24 oc­tom­brie 2015 şi a avut o valoare totală de 18.160.391,11 lei, din care asistenţa financiară neram­bur­sabilă a fost de 14.385.258,30 lei. Proiectul s-a implementat în oraşul Horezu şi a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea protecţiei mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbă­ri­lor climatice. Investiţia a vizat reali­za­­rea pe plan local a noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consumul propriu al institu­ţiilor publice finanţate din bugetul autorităţii publice locale şi pentru iluminatul public, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solară. S-a avut în vedere, totoda­tă, ca administraţia publică locală din Horezu să îşi reducă costurilor aferente consumului de energie electrică. Concret, prin pro­iect, în zona de sud-vest a localităţii (punctul TREAPTURI), s-a realizat o centrală de panouri fotovoltaice. Aceasta are în componenţă 3.636 panouri fotovoltaice, cu o putere de 270 W fiecare”, a spus Ilie Fârtat.