Părinţi, aveţi mare grijă de copii! Şi minorii pot fi traşi la răspundere pentru fapte penale


• poliţiştii vâlceni aduc informaţii preţioase despre răspunderea minorilor faţă de faptele antisociale

Debutul infracţional al minoru­lui este greu de precizat. Acesta capătă semnificaţie într-un anumit context familial, şcolar, social, repre­zentând o perturbare a rapor­tului relaţional al copilului cu obiec­te sau persoane, constituind întot­deauna un răspuns la atitudinea altora. La vârsta preşcolară încep să apară manifestări cu adresă re­lativ conturată. Ele apar cu precă­dere în mediul familial şi pot lua expresia unei ostilităţi la adresa unora dintre membrii familiei, ostili­tate obiectivată în gesturi de neas­cultare, deteriorare sau distrugere de obiecte, impoliteţe, obrăznicie, uneori chiar injurii şi loviri etc. La vârsta şcolară pot să apară tulb­u­rări de comportament, cu semnifi­caţie morală, care merg de la forma preinfracţională până la cea infracţională propriu-zisă. Chiar dacă minorii nu comit în toate cazurile acte cu caracter antisocial, comportamentul lor indezirabil, ati­tu­dinile lor în dezacord cu exigen­ţele şcolare, lasă deschisă ori grăbesc această posibilitate.
La această vârstă, încep să apa­ră unele conduite discordante: nesu­punerea, obrăznicia faţă de profesori, violenţa faţă de colegi, absenteismul, minciuna, fuga şi vagabondajul, furtul etc.

Cadrul legislativ intern

Sistemul nostru juridic diferen­ţiază în cadrul categoriei largi de minori câteva subcategorii. Astfel, minorii din prima categorie (sub 14 ani) nu răspund penal, adică nu pot fi făcuţi responsabili, conside­rându-se că nu au capacitatea de­plină de a discerne între bine şi rău sau de a conştientiza gravitatea faptei comise. Măsurile care se iau în cazul lor sunt exclusiv de natura asistenţei sociale.
Minorii din categoria a II-a a (14-18 ani) răspund penal într-o manieră diferenţiată. Astfel, cei cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani răs­pund penal numai dacă, în urma unei expertize medico-legale de natura psihiatrică şi psihologică, se dovedeşte că au avut discernă­mânt în momentul săvârşirii faptei. Dis­cernământul constă în capa­cita­tea autorului de a-şi da seama de faptele sale şi de consecinţele pe care le produce săvârşirea lor.
Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani răspund penal fără a mai fi necesară dovedirea discernă­mân­tului. În cazul săvârşirii unei infracţiuni, toţi minorii care răspund penal cad sub incidenţa legii pe­nale, adică sunt sancţionaţi, dar în mod diferit faţă de adulţi. Minorilor care au comis fapte penale li se pot aplica măsuri educative şi pedep­se. Acestea din urmă se dispun numai în cazul în care se consideră că măsurile educative nu sunt su­ficiente pentru îndreptarea mino­ru­lui.
Măsurile educative care se pot lua faţă de minor sunt:
a) mustrarea;
b) libertatea supravegheată;
c) internarea într-un centru de reeducare;
d) internarea într-un institut medical-educativ.

Pedepsele pentru minori

Pedepsele ce se pot aplica mi­no­rului sunt închisoarea sau amen­da prevăzute de lege pentru infrac­ţiunea săvârşită. Limitele pedep­se­lor se reduc la jumătate. În urma re­du­cerii, în nici un caz minimul pe­dep­sei nu va depăşi 5 ani. Când le­gea prevede pentru in­frac­ţiunea să­vârşită pedeapsa de­tenţiunii pe viaţă, se aplică mino­rului închisoa­rea de la 5 la 20 ani. În scopul asi­gu­rării unei protecţii spo­­rite pentru mi­­nori şi prevenirii co­miterii de in­frac­ţiuni asupra aces­tora, Codul Pe­nal prevede sanc­ţiuni distincte în ca­zu­rile în care faptele au fost săvâr­şite în pre­zenţa sau asupra unui minor. Aceste situaţii sunt conside­ra­te ca agravante, drept urmare pe­dep­­se­le aplicate autorilor fiind mai mari.
Sancţiunile se stabilesc de că­tre instanţa de judecată, în prin­ci­pal după vârsta şi gravitatea faptei la care, pentru individua­li­za­rea pe­dep­sei, trebuie să se mai ţină cont de o serie de factori: gra­dul de pe­ri­col social al faptei, sta­rea fizică şi dezvoltarea intelectua­lă a mino­ru­lui, dacă a mai săvârşit alte fapte, ţinuta morală, situaţia sa familială şi orice alte date privind minorul şi posibilităţile lui de în­drep­tare.
Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii Vâlcea