Modificări ale Legii administraţiei publice locale şi ale Legii privind statutul aleşilor locali


Guvernul a adoptat, în ultima sa şedinţă, un proiect de lege care mo­­di­fică Legea administraţiei publice locale şi Legea privind statutul ale­şilor locali, care va fi trimis Parla­men­tului spre adoptare în proce­dură de urgenţă. Schimbările adu­se celor două acte normative au ca scop clarificarea raporturilor în interiorul administraţiei publice lo­cale, întărirea autorităţii primarului, clarificarea unor aspecte care ţin de validarea mandatelor de consi­lieri locali, dar şi reglementarea mo­du­lui de adoptare a Hotărârilor Con­siliilor locale şi judeţene cu privire la patrimoniu. Guvernul a aprobat 4 modificări care au fost aduse celor două legi, iar acestea se referă la validarea mandatelor consilierilor locali şi judeţeni, la con­ducerea şedinţelor Consiliilor locale şi judeţene, la adoptarea ho­tărârilor în Consiliul local şi Con­si­liul judeţean şi la răspunderea auto­­rităţilor locale în baza actelor administrative emise de acestea. Astfel, referitor la validarea con­si­lie­rilor, schimbarea operată por­neşte de la faptul că în multe unităţi administrativ-teritoriale se întâlnesc blocaje politice la vacantarea unui post. O altă modificare se referă la faptul că, spre deosebire de situaţia actuală, care permite consilierilor locali, prin rotaţie, să conducă şe­din­ţele de consiliu local, începând din momentul în care această lege va produce efecte, primarul va con­duce şedinţele de consiliu local, dar neavând drept de vot. A treia schim­bare vizează adoptarea hotărârilor în Consiliul local, pentru care va fi nevoie de votul a jumă­ta­te plus 1 din consilierii prezenţi la şe­dinţă, cu excepţia hotărârilor care vizează patrimoniul, unde este nevoie de două treimi din votul consilierilor. Ultima modificare are ca obiect răspunderea autorităţii lo­cale în baza actelor admi­nis­trative emise.