Liber pentru aleși pe locurile AGA


• primarii și viceprimarii, preşedinții şi vicepreşedinții CJ sunt incompatibili cu funcțiile de conducere sau execuţie la societăţile comerciale, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor
Legea 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției a suferit, în această săptămână, un mic „remix” care are darul de liniști câteva sute de aleși de pe întregul întins al țării. Astfel, prin votul Camerei Deputaților s-a stabilit: „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”.
În aceste condiții, proaspătul proiect legislativ abrogă prevederea potrivit căreia funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean era incompatibilă cu funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional.
„Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în AGA, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional, care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în AGA, în cazul consilierului judeţean”, mai prevede proiectul de lege adoptat. O altă noutate introdusă se referă la faptul că activitatea desfăşurată de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de CJ, consilier local sau consilier judeţean, în calitate de membri ai CA al unei activităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, sau de învăţământ locale, nu este retribuită.
Poziția ANI
„Agenția Națională de Integritate aduce la cunoștința opiniei publice faptul că modificarea legislativă a prevederilor Legii 161/2003, adoptată de către Camera Deputaților (cameră decizională) elimină o serie de incompatibilități stabilite în cazul aleșilor locali și poate avea un impact negativ în ceea ce privește exercitarea funcțiilor și a calităților publice în condiții de integritate. Concret, propunerea legislativă menționată are ca efect eliminarea unora dintre cele mai întâlnite situații de incompatibilitate pentru aleșii locali, după cum urmează:
În cazul primarilor, viceprimarilor, președinților sau vicepreședinților consiliilor județene: prin modificarea art. 87 alin. 1 lit. d) este eliminată incompatibilitatea generată de deținerea calității de primar sau de viceprimar/ președinte sau vicepreședinte al consiliului județean simultan cu calitatea de reprezentant în adunările generale ale acționarilor la societățile comerciale; prin abrogarea art. 87 alin. 1 lit. f) este eliminată incompatibilitatea generată de deținerea calității de primar sau de viceprimar/ președinte sau vicepreședinte al consiliului județean simultan cu calitatea de reprezentant al unității administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interese local, pe de o parte, și cu calitatea de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăți comerciale de interes național, pe de altă parte.
În cazul consilierilor locali: prin modificarea art. 88 alin. 1 lit. d) este eliminată incompatibilitatea generată de deținerea calității de consilier local simultan cu calitatea de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la regiile autonome și societățile comerciale de interes județean ori înființate sau aflate sub autoritatea consiliului județean sau cu calitatea de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă. În cazul consilierilor județeni: prin modificarea art. 88 alin. 1 lit. d) este eliminată incompatibilitatea generată de deținerea calității de consilier județean simultan cu calitatea de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local ori înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local sau cu calitatea de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Agenția consideră că, prin eliminarea situațiilor de incompatibilitate menționate, această propunere legislativă creează premise pentru generarea unor conflicte de interese și, evident presupune eludarea principiilor care guvernează prevenirea conflictului de interese în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Dispozițiile Legii nr. 215/2001 referitoare la prerogativa consiliilor locale de a exercita în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, se referă la numirea reprezentanților acestor consilii locale în adunările generale ale acționarilor sau asociaților la o societate comercială de interes local. Or, actuala reglementare a regimului juridic al incompatibilităților permite consilierilor locali să exercite mandate de reprezentare în adunările generale ale acționarilor sau asociaților la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes național care își are sediul sau care deține filiale în UAT respective, fiind interzisă numai deținerea funcțiilor de președinte sau de secretar al A.G.A. Prin urmare, considerăm că nu există niciun fel de justificare pentru a modifica dispozițiile Legii nr. 161/2003, acestea nefiind în contradicție cu dispozițiile Legii nr. 215/2001”, așa cum se susține în expunerea de motive.