Lămuriri pentru agricultori privind folosirea pesticidelor


Direcția Agricolă Vâlcea atrage atenția că, de anul acesta, epoxi­co­­nazolul a devenit toxic, fiind în­ca­drat în clasa de pericol T (toxic). Modificarea clasei de toxicitate de la clasa Xn (nociv) la T (toxic) în­seam­nă că atât distribui­torii, cât și fermierii au acum nevoie de autori­zări pentru clasa T (toxic), dacă vor să vândă sau să utilizeze produ­sele care conțin această substanță activă. Legislația pe care aceștia tre­buie să o respecte este repre­zen­tată de Ordonanța 4/1995 apro­bată de Legea 85/1995, cu modifi­cările ulterioare. Schimbarea înca­drării a fost făcută conform cerin­țelor UE. Cei care dețin pe stoc subs­tanța, dar nu sunt autorizați, tre­buie să storneze furnizorilor pro­dusele. Compania BASF a creat un centru de informare cu scopul de a-i sprijini pe fermieri să se autorizeze, pentru a putea utiliza fungicidele ce conțin această substanță activă. Iată procedura prin care se poate obține autorizația pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor din grupele I și II de toxicitate (T și T+). De la începutul anului, pentru utilizarea produselor pe bază de epoxiconazol este necesară această autorizație. În prezent, documentul este deținut de 1.033 de operatori economici. Autorizația pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor din grupele I și II (T și T+) de toxicitate se obține în maximum 30 de zile de la depu­nerea dosarului și a cererii pentru acordarea acesteia.  Nu se percep taxe pentru obținerea autorizației. Solicitantul, persoană juridică, trebuie să depună la Unitatea Fito­sa­nitară (UF) următoarele docu­men­te: cerere pentru obține­rea autorizației de utilizare a produ­se­lor de protecția plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T), conform modelului din anexa nr. 10 din O. M. nr.6/1995; certificatul de înmatriculare de la Registrul Co­mer­țului (copie), conform Legii 359/2004; autorizația de mediu (copie); certificat de atestare profe­sio­nală a specialiștilor angajați de agentul economic pentru activita­tea de utilizarea produselor de pro­tecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) (copie) (se obține de la UF); fișa de prezentare a specialiștilor angajați care urmează a utiliza produse de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T). După depunerea documentației, inspectorii fitosanitari efectuează o inspecție la sediul/punctul de lucru al solicitantului pentru a constata dacă acesta dispune de mijloacele necesare pentru desfășurarea activității (loc de depozitare, utilaje etc.). În urma controlului, inspec­to­rii fitosanitari completează o fișă de inspecție. În cazul în care se con­s­tată că nu sunt îndeplinite toate con­dițiile pentru autorizare, inspec­torii pot acorda un termen pentru re­medierea deficiențelor consta­tate. Inspectorul va efectua o nouă inspecție la termenul stabilit, iar rezultatele vor fi înscrise într-un raport de inspecție care va sta la baza autorizației, alături de dosarul depus de solicitant. Solicitantul va obține avizul Inspectoratului Jude­țean de Poliție și avizul Inspectora­tului Teritorial de Muncă. În baza dosarului depus de solicitant și a raportului de inspecție, Unitatea Fitosanitară eliberează autorizația pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T). În cazul în care solicitantul deține mai multe puncte de lucru pentru desfășurarea activității (deține mai multe depozite pentru produse de protecție a plantelor), autorizarea se va face pentru fiecare punct de lucru în parte. Operatorul economic are obligația să respecte condițiile care au stat la baza acordării autorizației. Anual auto­rizația se vizează de UF, în urma efectuării unei inspecții la fața locului. În vederea acordării vizei anuale, operatorul economic are obligația să depună o cerere la UF cu 15 zile înainte de expirarea termenului de la data acordării autorizației.