La Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, ședință ordinară cu multe puncte pe ordinea de zi


Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.07.2020, ora 13.00, la Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.
Convocarea va avea în vedere prevederile Ordonanțelor militare nr. 1, nr. 2 și nr. 3 cu privire la măsurile de distanțare socială și a respectării condițiilor igienico-sanitare, urmând ca la accesul în sală să fie disponibile dezinfectant și măști de protecție. De asemenea, se va urmări permanent păstrarea distanței recomandate de 1 m – 1,5 m față de ceilalți participanți, locurile urmând a fi prestabilite corespunzător. Pentru fiecare loc ocupat de consilierii locali, primarul municipiului și secretarul general va fi asigurat microfon individual în vederea permiterii realizării dezbaterilor prevăzute de Codul administrativ, urmând ca  rezultatul votului să fie consemnat de secretarul general al municipiului în procesul-verbal al ședinței prin intermediul apelului nominal pe care-l va face președintele de ședință.
Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail „primaria@primariavl.ro”, astfel încât, în mod exclusiv, și în ordinea înregistrării solicitărilor să poată fi aranjate locurile necesare acestora cu respectarea prevederilor de distanțare socială.
Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2020.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2020.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentelor festive dedicate „Zilei Imnului Național 2020” și a bugetului estimat organizării acestora.
7.Proiect de hotărâre privind participarea Școlii Gimnaziale nr.10 Râmnicu Vâlcea la Proiectul „PAC – Părinți aproape de copii”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii.
8.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil – teren.
9.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, a spațiului în suprafață construită de 102,28 m.p., situat în incinta imobilului – construcție „Cămin Cultural Goranu”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei actualizată a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către Societatea Apavil SA – anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008.
11.Proiect de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 m.p., situat în strada Decebal nr. 5, înscris în cartea funciară nr. 55.359 și stabilirea oportunității demarării procedurilor de vânzare a acestuia.
12.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 – Descrierea traseelor și Anexa nr.4 – Programul de Transport la Caietul de sarcini, respectiv Anexa nr.2 – Programul de Transport la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018.
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau încheț, din Municipiul Râmnicu Vâlcea.
16.Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a unui loc de veci în Cimitirul Cetățuia, domnului Cotea Constantin – persoană beneficiară a drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD – „Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4”, inițiator Petrescu Radu Alexandru.
18.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
19.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie – iunie 2020.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 august 2020.
21.Întrebări, interpelări și răspunsuri.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea