În centrele APIA se primesc CERERI DE SPRIJIN PENTRU SCHEMA DE AJUTOR DE STAT „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”


Prin intermediul unui comunicat de presă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a informat potențialii beneficiari că se primesc Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021, aferente Măsurii 15, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cererile de sprijin se vor depune la Centrele judeţene/locale APIA până la data de 17 mai 2021 inclusiv. Alocarea financiară pentru sesiunea 4/2021 este de 22.318.866 euro.

Cum se depun cererile?

Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, solicitantul depune o cerere de sprijin, conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului. Cererea se depune online pe site-ul Agenției www.apia.org.ro, în aplicația electronică M15, se tipărește, se semnează și se depune/transmite împreună cu documentele aferente. În cazuri excepționale, cererea de sprijin se poate depune/transmite doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente. Cererile semnate, scanate și transmise la APIA prin email/alt mijloc de telecomunicații trebuie semnate și în original de către solicitant până la finalizarea etapei de evaluare a cererilor de sprijin (25 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a cererilor de sprijin).
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:
• Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;
• Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).
Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat. Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Condițiile în care se poate solicita sprijinul

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe cerințe, printre care se numără:
• să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament;
• să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafață din angajament;
• să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută într-o unitate de producție și/sau protecție (conform amenajamentului silvic);
• să delimiteze o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru care se încheie un angajament, în cadrul căreia nu se vor efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului;
• să contracteze şi să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară, pe suprafața parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru Pachetul 2;
• să respecte normele privind eco-condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe agricole.

Pentru cererile depuse după 17 mai 2021 se diminuează valoarea sprijinului

Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat. Terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.
Cererile de sprijin pot fi depuse și după data de 17 mai, respectiv până la data de 11 iunie 2021 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până în termenul de 17 mai 2021 inclusiv.
Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 31 mai 2021 inclusiv, cu posibilitatea depunerii până la data de 11 iunie 2021 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă formularul de modificare ar fi fost depus în termenul de 31 mai 2021 inclusiv.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul Serviciului relaţii cu publicul şi comunicare din cadrul APIA